00:00:00
24 març 2018
À Punt Logo Media

Resolució relació provisional de l’autobaremació borses de l’SAMC (cap de servei)

RESOLUCIÓ de 12 de març 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 21 de febrer de 2018 (cap de Servei de Producció), ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Per Resolució de 21 de febrer de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en llocs amb rang de caps de servei i se’n fa pública la convocatòria (DOGV de 27.02.2018).

D’acord amb la base novena punt, 1.1. “una vegada conclòs el termini de presentació de sol·licituds, per acord de la directora general de la Societat, es publicarà la relació provisional de les persones admeses en la borsa de treball ordenada d’acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant, i de persones excloses, amb especificació de les causes d’exclusió.”

Per això, resolc:

Primer

Publicar la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 21 de febrer de 2018 que s’indica tot seguit i que figura en el document adjunt, ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Cap de Servei de Producció

Segon

Les persones interessades disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista indicada, per a presentar, en horari de 9 a 14 hores, les al·legacions que estimen oportunes. Les al·legacions hauran de presentar-se a la seu de la Societat (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100, Burjassot, València) o mitjançant correu certificat dirigit a la Societat, a la mateixa adreça.

En cas que foren presentades per correu certificat caldrà enviar per correu electrònic la còpia de les al·legacions presentades a: secretaria@cvmc.es

Tercer

L’admissió de les persones aspirants a integrar-se en la borsa que no hagen presentat la sol·licitud amb el certificat de firma electrònica està condicionada al fet que acrediten, quan pertoque, que han presentat la sol·licitud, el full d’autobaremació i la memòria dins del termini previst en la convocatòria, en la seu de la Societat o mitjançant correu certificat, d’acord amb allò previst en la base cinquena 2 de la convocatòria.

Burjassot, 12 de març de 2018. La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Correcció d’errades de les borses de la CVMC
Selecció de Personal
38 vistos
Selecció de Personal
38 vistos

Correcció d’errades de les borses de la CVMC

Comunicació CVMC - març 23, 2018

Correcció d’errades de la Resolució de 9 de març de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual…

Resolució de la llista definitiva d’autobaremació i memòria de la borsa de l’SAMC
Selecció de Personal
85 vistos
Selecció de Personal
85 vistos

Resolució de la llista definitiva d’autobaremació i memòria de la borsa de l’SAMC

Comunicació CVMC - març 21, 2018

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la…

Correcció d’errades de la resolució de publicació de puntuació definitiva de les borses de l’SAMC
Selecció de Personal
72 vistos
Selecció de Personal
72 vistos

Correcció d’errades de la resolució de publicació de puntuació definitiva de les borses de l’SAMC

Comunicació CVMC - març 21, 2018

Correcció d’errades de la Resolució 9 de març de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna…

Més d'aquesta categoria