La CVMC

Façana principal CVMC

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia que té com a objecte satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment dels ciutadans i ciutadanes i la societat de la Comunitat Valenciana.

Aquest organisme es va crear el 15 de juliol de 2016 mitjançant la Llei 6/2016, de 15 de juliol del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.

La CVMC està governada pel Consell Rector, el president del qual és Miquel Francés Domènec. L’organisme compta, a més, amb els consells de la Ciutadania i d’Informatius. El Consell Rector es va constituir el 26 d’octubre de 2016.

Els objectius i les línies estratègiques de la CVMC estan concretats en el mandat marc aprovat per les Corts. La forma d’aconseguir-los estarà descrita en el contracte programa que han de subscriure el Consell de la Generalitat i el Consell Rector i informar la comissió corresponent de les Corts.

La CVMC ha d’exercir la funció de servei públic directament i a través de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. El Consell Rector va convocar un concurs públic, i entre els candidats presentats va elegir Alfred Costa i Folgado com a director general de la Societat. La llei destaca que el seu nomenament és per un període de tres anys o fins que es nomene una nova direcció general. La naturalesa i elecció, i les funcions d’aquest organisme estan descrites en la secció quarta, articles 22 i 23 de la Llei 6/2016.