Perfil del Contractant

Mandat Marc CVMC

HOMOLOGACIÓ TÈCNICA ESTUDIS DOBLATGE

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE CONTINGUTS EN RÈGIM DE PRODUCCIÓ ASSOCIADA PER A LA SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA

INSTRUCCIONS PER A L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES NO SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA QUE SUBSCRIGA LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ.

INTRODUCCIÓ

L’article 41 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, disposa que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (d’ara endavant, la Corporació) ha d’ajustar la seua activitat contractual als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació, amb subjecció al que disposa el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP). També assenyala l’article esmentat que, sense perjudici d’això, l’activitat contractual de la Corporació i de les societats en el capital social de les quals participe majoritàriament s’ha de regir per la legislació bàsica de contractació del sector públic, i l’execució i els efectes d’aquesta s’han de regir pel dret privat.

La regulació de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la llei mencionada considera que la Corporació s’integra en el sector públic instrumental de la Generalitat com una entitat de les previstes en l’apartat a de l’article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, la Corporació ha de considerar-se com a poder adjudicador que no té caràcter d’administració pública.

A la Corporació li són aplicables, totalment o parcialment, els següents apartats del TRLCSP: les disposicions generals; el llibre I “Configuració general de la contractació del sector públic i elements estructurals dels contractes” l’article 137, “Establiment de prescripcions tècniques i preparació de plecs” , i la secció primera, “Normes aplicables pels poders adjudicadors que no tinguen el caràcter d’administracions públiques” (articles 189 a 191), del capítol II, “Adjudicació d’altres contractes del sector públic” . Respecte a la modificació dels contractes, caldrà ajustar-se als articles 105 a 108 del títol V del llibre I del TRLCSP.

L’article 191, “Adjudicació dels contractes que no estiguen subjectes a regulació harmonitzada” , del TRLCSP estableix en aquest sentit l’obligació d’aprovar unes instruccions internes que regulen els procediments de contractació de la Corporació d’acord amb els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació.

Aquestes instruccions també incorporen els preceptes establits en l’article 12 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional.

D’altra banda, tant les contractacions que calga realitzar com la duració prevista han d’estar lligades al contracte programa de la Corporació, en la mesura que contribuïsquen a la consecució dels objectius que s’hi estableixen i al límit temporal del seu termini contractual.

Aquestes instruccions han tingut ’informe de l’Advocacia General de la Generalitat.

Per tot això, i en virtut de les atribucions que legalment li són conferides per ’article 16.3.b de Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, així com per l’article 191 del TRLCSP, el Consell Rector de la Corporació ha aprovat les següents:

INSTRUCCIONS

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Contractes no subjectes a regulació harmonitzada
Article 4. Preparació i adjudicació d’aquests contractes
Article 5. Tipus de contractes
Article 6. Jurisdicció competent
Article 7. Procediments de contractació
Article 8. Capacitat de contractar
Article 9. Duració dels contractes
Article 10. Supòsits d’urgència i emergència
Article 11. Clàusules socials i mediambientals en la contractació

Títol II. Principis de la contractació

Article 12. Publicitat i concurrència
Article 13. Transparència
Article 14. Confidencialitat
Article 15. Igualtat i no-discriminació

Títol III. Òrgans de gestió i contractació, i recurs especial

Article 16. Òrgans de gestió
Article 17. Funcions de la mesa de contractació de la Corporació
Article 18. Composició de la mesa de contractació de la Corporació
Article 19. Funcionament de la mesa de contractació de la Corporació
Article 20. Òrgan de contractació de la Corporació
Article 21. Recurs especial

Disposició final. Aplicació