Política de privacitat

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (d’ara en avant, RGPD) i la resta de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades personals que puga facilitar durant l’ús del lloc web www.cvmc.es (d’ara en avant, “la web”) seran tractades en qualitat de responsable del tractament per la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (d’ara en avant, CVMC, amb CIF Q4601414H i amb domicili social a la carretera del polígon d’Accés Ademús, S/N, 46100, Burjassot, València.

Delegat/ada de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat

Presidència de la Generalitat Valenciana

Pg. de l’Albereda, 16

46010 València

Telèfon de contacte: 961 922 421

Email: dpd@gva.es

La CVMC només serà responsable i garantirà la confidencialitat i la seguretat de les dades personals tractades per la CVMC per a aquelles finalitats especificades en aquest document, i no tindrà cap responsabilitat pels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que puguen efectuar  tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que actuen fora del lloc web.

ESTÀ OBLIGAT/ADA A FACILITAR LES SEUES DADES PERSONALES?

La visita a la web no suposa que la persona usuària estiga obligada a facilitar cap dada personal. No obstant això, l’ús d’alguns dels serveis disponibles en la web depén de si s’omplin els formularis de dades personals i de l’ús de cookies.
Les dades recollides a través dels diferents formularis de la web són els estrictament necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessaris suposa la impossibilitat de prestar adequadament els serveis. Així mateix, podrà facilitar les dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguen prestar-se de manera òptima aquests serveis.

PER A QUÈ UTILITZEM LES SEUES DADES PERSONALS?

La CVMC tractarà les dades personals que facilite la persona usuària per a la prestació dels diferents serveis posats al seu abast a través del web d’acord amb les finalitats següents:

  • Respecte al formulari de contacte, la finalitat és donar resposta a la consulta realitzada sobre els serveis prestats per la CVMC.
  • En relació amb el correu de contacte facilitat, la finalitat és donar resposta a la sol·licitud feta en relació amb els serveis prestats per la CVMC.
  • L’informem que determinades funcionalitats del web depenen de l’ús de les cookies, raó per la qual si no s’ha denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús del web. Pot veure les condicions per a l’ús en la Política de cookies

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES?

El tractament de les seues dades personals per part de la CVMC s’empara en la sol·licitud per la seua part dels serveis que es posen al seu abast a través del web o, si escau, en el consentiment que li és sol·licitat per a les finalitats determinades anteriorment i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de revocar el consentiment aquesta circumstància no afecta la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

QUINA CATEGORIA DE DADES S’HI TRACTEN?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles en la web seran les que s’indiquen en el corresponent formulari habilitat a l’efecte.

En qualsevol cas les categories que s’hi tracten són:

  • Dades d’identificació: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon.

DURANT QUANT DE TEMPS TRACTARÀ LA CVMC LES DADES PERSONALS?

Les seues dades seran conservades mentre siguen necessaris per a la finalitat amb la qual van ser recaptats i durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades.

A QUINES PERSONES SE COMUNICARAN LES DADES DELS USUARIS I LES USUÀRIES?

Les dades personals facilitades per la persona usuària no seran comunicats a tercers, excepte en els supòsits previstos en la legislació vigent.

QUINA RESPONSABILITAT HI TÉ LA PERSONA USUÀRIA?

Vosté serà responsable del fet que les dades que facilite a la CVMC siguen vertaderes, exactes, completes i actualitzades. Per tant, vosté respondrà de la veracitat de totes les dades que hi comunique i ha de mantindre actualitzada la informació facilitada, de manera que aquesta obeïsca a la seua situació real.

Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione a través de la web i de les dades i perjudicis, directes o indirectes, que això cause a la CVMC o a tercers.

QUINS DRETS TÉ LA PERSONA USUÀRIA?

L’exercici dels drets que fa la persona usuària és gratuït i pot realitzar-se en qualsevol moment. En aquest cas ha d’adreçar una comunicació escrita, juntament amb la fotocòpia del document nacional d’identitat o un altre mitjà vàlid segons dret que acredite la identitat de la persona usuària, a la següent adreça: Polígon d’Accés Ademús, s/n 46100 Burjassot (València) o a través del correu electrònic dretsarco@cvmc.es

Els drets que poden exercir són:

  • Revocar el consentiment dels tractaments.
  • Accedir a les seues dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, aquestes ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • Obtindre de la CVMC la limitació del tractament de les dades quan es complisquen algunes de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan considere que la CVMC ha vulnerat els drets que li reconeix la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

La CVMC posa en coneixement de les persones usuàries que l’exercici d’aquests drets és personalíssim, raó per la qual només aquestes podran exercir els drets respecte de les dades personals de les quals són persones titulars legítimes. No obstant això, i en els casos en què excepcionalment s’admeta, la persona autoritzada que la represente podrà exercir els drets que a aquest l’emparen en els termes exposats, sempre que acompanye l’esmentada comunicació amb el document acreditatiu de la representació.

La CVMC informa que l’exercici dels esmentats drets per un tercer no autoritzat legalment per l’usuari, podria suposar la comissió del delicte de descobriment i revelació de secrets previst per l’apartat segon de l’article 197 del Codi Penal, castigat amb penes de presó d’un a quatre anys i multa de dotze a vint-i-quatre mesos; sense perjudici d’altres conseqüències a les quals pot enfrontar-se com a conseqüència de qualssevol accions civils o administratives a què tingueren dret tant la persona usuària legítima titular de les dades personals, com la CVMC.

ÉS SEGUR FACILITAR DADES PERSONALS?

La CVMC, en tot moment, ha de tractar les dades personals de manera absolutament confidencial i amb el preceptiu deure de mantindre el secret respecte d’aquestes, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació. A aquest efecte adopta les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

POT CANVIAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

La CVMC es reserva el dret de modificar la Política de privacitat a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives que calga. En aquests supòsits, i si és preceptiu, s’anunciaran en el web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la posada en pràctica.

RECOMANACIONS A LES PERSONES USUÀRIES

La CVMC recomana als usuaris i a les usuàries que utilitzen les últimes versions dels programes informàtics atés que aquests incorporen mesures de seguretat més elevades.

Igualment, la CVMC recomana als usuaris i les usuàries utilitzar els mecanismes de seguretat que tinguen al seu abast (servidors web assegurances, criptografia, signatura digital, firewall, etc.) per a protegir la confidencialitat i integritat de les seues dades en la mesura que els resulte necessari, atés que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.

La CVMC recorda als usuaris i les usuàries que internet no sempre és tant segura com voldríem, raó per la qual han d’adoptar les mesures tècniques necessàries i adequades amb la finalitat d’evitar el tractament no autoritzat de les seues dades.

 

La CVMC adverteix els usuaris i les usuàries que sempre que proporcionen informació personal per internet mitjançant el correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., han de tindre present que aquesta informació pot ser recaptada i tractada amb finalitats que no desitja, raó per la qual la CVMC recomana a les persones usuàries que s’informen sobre les polítiques de confidencialitat i privacitat dels llocs en línia que visiten.

La CVMC adverteix els usuaris i les usuàries que tinguen present que, llevat que empren mecanismes de xifrat, el correu electrònic en internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, la qual cosa ha de tindre’s en compte sempre que s’usen. Si no volen publicar la seua adreça de correu electrònic, configuren el seu navegador perquè no deixe la seua adreça de correu en els servidors web als quals accedeixen.