Venda i cessió d’imatges

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) disposa d’un procediment de venda i/o cessió d’imatges a particulars i professionals.

Es poden atendre peticions còpies de les imatges que siguen propietat de l’SAMC (À Punt Mèdia).

Procediment de gestió

Per a poder fer la gestió, s’ha d’omplir el formulari  de cessió i venda d’imatges (formulari), i indicar-hi si la petició és personal o professional. A continuació, s’ha d’enviar per correu electrònic a vendaimatges@cvmc.es

Des d’À Punt Mèdia, s’analitzarà la comanda, tot comprovant que es disposa de les imatges demanades i dels drets. Si tot és correcte, s’envia a la persona que ho sol·licita el contracte de cessió i/o venda d’imatges perquè el torne firmat. Aquest document inclou les clàusules relatives a drets d’imatge i protecció de dades, així com el cost aplicable. S’ha de tornar firmat i se n’ha de fer el pagament al següent compte de CaixaBank:

ES14 2100 8681 5102 0005 4919.

Una vegada se n’ha fet el pagament, cal enviar-ne el justificant al correu vendaimatges@cvmc.es Quan s’ha comprovat que s’ha rebut correctament, s’envien les imatges.

Les imatges es poden cedir i vendre tant a particulars com a professionals. A continuació, s’explica la gestió en cada un dels procediments.

A) Venda d’imatges a professionals

Despeses tècniques

Recerca: 65 €/hora

Visionat: 40 €/hora

Còpia o enviament d’imatges via WeTransfer o servidor d’FTP: 80 €/hora

Els preus s’estableixen per seqüència, IVA no inclòs; el primer minut és indivisible i és el mínim que s’ha de facturar. Els següents minuts es comptabilitzaran en fraccions de 30 segons.

A partir de la utilització de 3 minuts, s’hi podran aplicar condicions especials.
Tarifes sense IVA.

B) Venda d’imatges a particulars

Les còpies cedides només es podran destinar per a visionats privats i particulars. Les imatges no podran tindre cap ús comercial, ni es podran reproduir, cedir a terceres persones, manipular, exhibir públicament ni es poden publicar en cap pàgina web, canal de YouTube, xarxes socials o semblants sense l’autorització expressa de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.

Per als centres docents i entitats sense ànim de lucre, es podran cedir de manera gratuïta, sempre que es publicite l’origen o la procedència de les imatges.

En c as de col·laboracions especials, també es poden cedir de manera gratuïta.