00:00:00
12 desembre 2017

Transparència

LLIBRE D’ESTIL CVMC

Amb data d’avui, 4 de desembre de 2017, el Consell Rector ha aprovat definitivament el Llibre d’Estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

CARTA DE VALORS PER ALS CONTINGUTS INFANTILS I JUVENILS. À Punt Mèdia
PROJECTE DE REGLAMENT ORGÀNIC I DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA CIUTADANIA

A fi de donar publicitat al PROJECTE DE REGLAMENT ORGÀNIC I DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE LA CIUTADANIA, s’obri un període d’informació pública durant un termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en la pàgina web de la CVMC. El text del projecte pot consultar-se en aquesta pàgina web.

Les al·legacions, els suggeriments o les observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades s’han de dirigir, per escrit, a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació situada al Polígon Accés Ademús s/n de Burjassot (46100).

Burjassot, 13 de juliol de 2017.‒ El president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació: Enrique Soriano Hernández.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA GVA OBERTA

gva Oberta