SOBRE EL SISTEMA DE DESIGNACIÓ DE CÀRRECS DIRECTIUS EN À PUNT

set. 09, 2017
1801 Views

1/ El sistema utilitzat per a la provisió dels llocs de direcció en À Punt és el preceptiu en tot el sector públic, tal i com preveuen la Constitució Espanyola i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (i el text refós aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015 del 30 d’octubre). En els darrers mesos, altres organismes de la Generalitat, de l’Estat i de l’administració local han emprat el mateix sistema que el que utilitza la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.

Nota: L’Estatut Bàsic es d’aplicació a tot el sector públic per aplicació de la seua disposició addicional primera.

Per a l’accés cal complir els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. A més cal tindre en compte els principis següents (art. 55):

a) Publicitat de les convocatòries i de les seues bases. S’HA PUBLICAT

b) Transparència. EL PROCÉS ÉS TRANSPARENT EN TOTS ELS TRÀMITS: CRITERIS I PUNTUACIONS

c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció. LA IMPARCIALITAT QUEDA GARANTIDA AMB L’ABSTENCIÓ EN CASOS QUE AQUESTA POT ESTAR COMPROMESA

d) Independència i discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció. ELS ÒRGANS DE SELECCIÓ SÓN INDEPENDENTS DEL PODER POLITIC. CAL DESTACAR QUE L’ELECCIÓ DE LA DIRECTORA, QUE ÉS LA PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ, VA SER EFECTUADA PER UN CONCURS PÚBLIC

e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar.

f) Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.

2/ El sistema utilitzat millora la transparència i l’objectivitat en l’apreciació de la idoneïtat dels candidats i candidates per a ocupar els llocs de treball respecte als mètodes emprats en temps passats. A diferència d’altres sistemes que permetien la designació arbitrària sense cap tipus de requisit, l’actual procés de selecció es basa en el compliment d’uns requisits –titulació, aptituds personals, etc- i d’uns mèrits que garanteixen la qualificació dels aspirants. Igual que altres borses de treball, en aquesta convocatòria per a llocs directius es permet la lliure concurrència, ja que l’experiència en l’antiga RTVV no garanteix en cap cas l’ingrés automàtic. Per tant, els sistema emprat és el que permet l’administració autonòmica i del qual han sigut coneixedors els sindicats que formen part de la mesa de negociació del sector públic de la Generalitat.

3/ L’esmentada borsa preveu tres fases: l’autobaremació, la memòria i l’entrevista.

L’autobaremació és el procés usat en totes les borses de treball de la Generalitat quan es preveu una concurrència massiva. Aquest volum de sol·licituds a les places impedeix la comprovació immediata, abans que siga publicada, de les dades facilitades pels aspirants mateixos. Això fa que en ocasions, quan es verifica la documentació, es produisquen canvis substancials en la puntuació i en l’ordre dels candidats.

Així per exemple, en alguna de les categories tècniques de les borses de la CVMC han hagut de ser descartats més de mitja dotzena dels candidats millor valorats al principi del procés perquè no podien acreditar documentalment la puntuació amb la qual s’havien autobaremat.

El projecte s’ha avaluat (per la comissió de valoració) atenent a les característiques de la plaça a la qual ha optat cada aspirant. Les millors memòries són sense dubte les millors valorades. Algunes persones han presentat la seua candidatura a distintes borses amb un projecte molt semblant per a cada un dels diferents llocs. En altres casos no s’han complit els paràmetres establerts en la convocatòria o el candidat o candidata ha facilitat o explicat simplement el seu currículum. Aquests fets i altres expliquen els resultats establerts.

Després de la valoració de la memòria es va reunir la comissió tècnica d’avaluació formada únicament per funcionaris de la Generalitat per revisar si les sol·licituds havien arribat en els terminis fixats i així es va elaborar la llista d’exclosos.

Després dels cinc dies oberts per a la presentació de la documentació que justifica el barem, (termini obert només per als candidats que han superat la prova de la memòria i els terminis fixats), tornarà a reunir-se la comissió d’avaluació tècnica per garantir que les puntuacions de l’autobaremació són correctes i que es compleixen els requisits de la convocatòria. Només aquelles persones que superen aquest tràmit passaran a la fase d’entrevista, on intervindrà de nou la comissió de valoració. Prèviament es publicarà la baremació revisada.

4/ La llei de creació (6/2016 de 15 de juliol) no va preveure l’existència de mecanismes (ni personal administratiu, ni tècnic) per posar en marxa els mitjans. Per això, el Consell Rector no va posar cap objecció a la realització de contractes temporals de prestació de servei que permeteren el llançament de l’empresa. Aquesta contractació temporal de professionals que comparteixen el projecte de la Direcció General, no pot ser motiu d’exclusió perquè aquestes persones opten a qualsevol lloc de treball en la SAMC i aporten la seua experiència com la resta d’aspirants, siguen extreballadors d’RTVV o no.

 

Pots estar interessat

La Junta de general de FORTA es reuneix a València amb motiu del tercer aniversari de la televisió d’À Punt
Premsa
107 views
Premsa
107 views

La Junta de general de FORTA es reuneix a València amb motiu del tercer aniversari de la televisió d’À Punt

Comunicació CVMC - juny 10, 2021

Aquest matí s’ha celebrat la junta general de FORTA, la Federació d’Organismes de Radio i Televisions Autonòmiques, a València, amb l’assistència de la majoria dels representants dels mitjans públics autonòmics.

Resolució publicació definitiva i persones candidates CVMC (Fase 10)
Selecció de Personal
106 views
Selecció de Personal
106 views

Resolució publicació definitiva i persones candidates CVMC (Fase 10)

Comunicació CVMC - juny 09, 2021

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball temporal de Operador/a electrònic/a i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 10)
Selecció de Personal
105 views
Selecció de Personal
105 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 10)

Comunicació CVMC - juny 01, 2021

Publicar la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de Operador/a electrònic/a

Més d'aquesta categoria