À Punt Logo Media

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borses de l’SAMC

gen. 17, 2018
2885 Views

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2018, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.

Per Resolució de 28 de desembre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 (DOGV de 04.09.2017).

Conclòs el tràmit la Comissió de Valoració ha valorat les al·legacions i ha elevat a la directora general de la SAMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb la base novena 3.4: “Finalitzat el termini concedit, i vistes les al·legacions presentades, la directora de la Societat dictarà acord, que elevarà a definitiva la puntuació de les persones interessades.”

D’acord amb la base novena 3.5: “Les persones la puntuació definitiva de les quals es mantinga dins de l’interval de puntuació establit en l’acord de la directora general de la Societat a què fa referència l’apartat 2.1 d’aquesta base novena passaran a integrar la llista de candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits.”

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit, amb indicació de les persones excloses per no complir els requisits:

SEU: BURJASSOT

 1. Auxiliar administratiu/va.
 2. Periodista/Redactor/a.
 3. SEO mànager.
 4. Periodista expert/a en dades.
 5. Periodista esportiu/iva.
 6. Productor/a informatius/programes.
 7. Productor/a executiu/iva d’emissions.
 8. Productor/a executiu/iva de ficció.
 9. Analista de mitjans socials.
 10. Ajudant de producció.
 11. Meteoròleg/òloga.
 12. Assessor/a lingüista.
 13. Grafista.
 14. Ajudant de realització.
 15. Operador/a electrònic/a.
 16. Regidor/a.
 17. Operador/a de sistemes.
 18. Operador/a d’equips.
 19. Analista programador/a.
 20. Enginyer/a de tecnologies de la informació i telecomunicació.
 21. Desenvolupador/a integrador/a d’aplicacions.
 22. Il·luminador/a.
 23. Tècnic/a de postproducció.
 24. Tècnic/a electrònic/a i imatge i so.
 25. Enginyer/a en telecomunicacions.
 26. Assessor/a musical.
 27. Documentalista.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Segon

Aprovar la llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits que figura en l’annex I.

Tercer

En l’annex II es publica la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Quart

Es deixa sense efectes la publicació de la llista de puntuació provisional de la categoria de Gestor/a de continguts (Resolució de 28 de desembre de 2018) al no haver-se tingut en compte en la valoració la correcció d’errades de l’RLT publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 28 d’agost de 2017.

Burjassot, 17 de gener de 2018. La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Resolucio llista provisional auditor/a CVMC
Selecció de Personal
3 views
Selecció de Personal
3 views

Resolucio llista provisional auditor/a CVMC

Comunicació CVMC - març 20, 2023

Es publica la llista provisional de les persones admeses en la borsa de treball auditor o auditora i s'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista indicada, per a presentar, en horari de 9 a 14 hores, les al·legacions que estimen oportunes

Resolució de la categoria llargmetratges de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022
Projectes
54 views
Projectes
54 views

Resolució de la categoria llargmetratges de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022

Comunicació CVMC - març 10, 2023

Resolució de la categoria llargmetratges de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022

Resolució de la categotia Projectes TV Movies de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022
Projectes
40 views
Projectes
40 views

Resolució de la categotia Projectes TV Movies de la crida per a l’adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022

Comunicació CVMC - març 10, 2023

Resolució de la categotia Projectes TV Movies de la crida per a l'adquisició de drets i participació en obres audiovisuals no finalitzades 2022

Més d'aquesta categoria