Resolució publicació puntuació definitiva i entrevista per a Auditor/a (CVMC)

maig 18, 2023
369 Views

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 6 de febrer de 2023 (Auditor/a) i es citen per a l’entrevista.

Per Resolució de 6 de febrer de 2023, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es convoca la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria d’auditor o auditora en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV de 13.02.2023).

Conclòs el tràmit la Comissió de Valoració ha valorat les al·legacions i ha elevat a  la Presidència de la CVMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb la base deu 9.1.6 “Finalitzat el termini concedit, vistes les al·legacions presentades, la Presidència de la CVMC dictarà una resolució que elevarà a definitiva la puntuació de les persones interessades.” I disposa la base 9.1.7 que “Les deu primeres persones millor puntuades passaran a integrar la llista de candidates per l’entrevista.”

Per això, resolc,

Primer

Elevar a definitiva la puntuació provisional publicada per Resolució 8 de maig de 2023, de la categoria d’auditor o auditora.

Segon

Citar a la persona candidata que figura en l’annex per a l’entrevista.

L’entrevista tindrà lloc en dia 24 a les 10 hores, a elecció de la persona interessada, de forma presencial o per videoconferència.

De forma presencial l’entrevista tindrà lloc a la seu de la CVMC (planta 8):

Polígon Accés Ademús s/n

46100 Burjassot

Per videoconferència tindrà lloc en la forma que s’indicarà personalment a la interessada.

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació: a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant de la Presidència del Consell Rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en la pàgina web. b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en la pàgina web.

Les citacions a termini en els recursos contenciosos administratius que se substancien contra aquesta resolució s’han de realitzar mitjançant la inserció de l’edicte corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Burjassot, 18 de maig de 2023. El president del Consell Rector: Miquel Francés i Domènec

Pots estar interessat

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
143 views
Selecció de Personal
143 views

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 11, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria Cap de Servei d’Emissions

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
159 views
Selecció de Personal
159 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i  entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
91 views
Selecció de Personal
91 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 04, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Cap de Servei d’Emissions i citació a l’entrevista al candidat

Més d'aquesta categoria