Resolució publicació llista definitiva

set. 04, 2017
1262 Views

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista de persones admeses i excloses en diverses borses de treball temporal convocades per Resolució de 4 d’agost de 2017 (llocs amb rang de servei i subdirecció) i es publica la puntuació de la memòria.

Per Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en llocs amb rang de servei i subdirecció i se’n fa pública la convocatòria (DOGV de 07.08.2017).

Per Resolució de 21 d’agost 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la llista provisional de les persones admeses en les diverses borses de treball convocades per Resolució de 4 d’agost de 2017 (llocs amb rang de servei i subdirecció).

D’acord amb la base novena 1.3: “Finalitzat el termini concedit i vistes les al·legacions presentades, s’acordarà, per la directora general de la Societat, la publicació de la relació de persones que integren la borsa de treball de la categoria que corresponga, ordenades d’acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant, la relació de persones excloses amb indicació de la causa d’exclusió i la publicació en la pàgina web de la CVMC.”

D’altra banda disposa la base novena 3.1 que “Les persones que poden passar a la fase d’entrevista per haver obtingut la puntuació mínima indicada en l’apartat anterior, hauran de presentar, en un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord, la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s’han fet constar en la sol·licitud, a excepció de l’acreditació de la capacitat funcional que s’efectuarà si la persona integrant de la borsa resultara cridada per a la provisió temporal d’un lloc de treball, i en el moment en què es formalitze el corresponent contracte laboral.”

Finalment, l’apartat 2 d’aquesta base assenyala que “1.La comissió de valoració avaluarà les memòries presentades per cada una de les persones inscrites. El màxim de punts que es pot obtindre per la memòria és de 35 punts. 2. La puntuació obtinguda en la memòria per cada una de les persones aspirants es farà pública en la web de la CVMC mitjançant un acord de la directora general de la Societat. “3. Només les persones que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria passaran a la fase d’entrevista.”

Per això, resolc

Primer

Publicar la llista de les persones admeses i excloses en les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit i que figuren en els documents adjunts, ordenades d’acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant:

 1. Tècnic/a de recursos humans:
  han de presentar la documentació les persones puntuades des de 18’60 fins a 14’50 punts.
 2. Tècnic/a jurídic/a:
  han de presentar la documentació les persones puntuades des de 13’20 fins a 11’50 punts.
 3. Tècnic/a en gestió web:
  han de presentar la documentació les persones puntuades des de 28’20 fins a 14’30 punts.
 4. Productor/a executiu/va:
  han de presentar la documentació les persones puntuades des de 25’45 fins a 23’61 punts.
 5. Tècnic/a lingüístic/a:
  han de presentar la documentació les persones puntuades des de 17’50 fins a 14’00 punts.
 6. Tècnic/a en informàtica:
  han de presentar la documentació les persones puntuades des de 16’30 fins a 13’58 punts.
 7. Operador/a de sistemes informàtics:
  han de presentar la documentació les persones puntuades des de 23’95 fins a 14’50 punts.

Segon

L’admissió de les persones aspirants a integrar-se en les borses que no hagen presentat la sol·licitud amb el certificat de firma electrònica està condicionada a que acrediten que han presentat la sol·licitud i la documentació adjunta, dins del termini previst en la convocatòria, en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, d’acord amb allò previst en la base cinquena 2 de la convocatòria.

Tercer

Les persones interessades hauran de presentar en el termini de 5 dies hàbils, comptadors de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de la CVMC (els dies 29, 30 i 31 d’agost i 1 i 4 de setembre), la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s’han fet constar en la sol·licitud de participació en la borsa.

Quart

La documentació s’ha de presentar en la seu de la CVMC (CPP Polígon Accés Ademús s/n de Burjassot) adjunta a un escrit amb les dades personals i la categoria a què es presenta, adreçat a la Comissió de Valoració de la borsa, en horari de 9.00 a 14.00 hores.

La documentació podrà ser compulsada en la seu de la CVMC.

Cal recordar que entre la documentació que cal aportar es troba el certificat mèdic (base segona 1 d) i cas que s’al·legue diversitat funcional, certificat de capacitats a l’efecte de demanda d’ocupació o, si és el cas, l’acreditació d’haver-lo sol·licitat i certificat de compatibilitat del lloc (base quarta 8).

Cinquè

Com a conseqüència de la comprovació material de la documentació presentada es podrà modificar l’ordenació de la llista de persones de cada categoria, d’acord amb la puntuació obtinguda.

Sisé

1. Quedaran excloses de la borsa de treball temporal de la categoria que es tracte les persones candidates que no presenten en el termini concedit la documentació acreditativa dels requisits.

2. La llista de persones excloses i el motiu de l’exclusió es faran públics a la pàgina web de la CVMC.

Seté

En tot allò no previst serà d’aplicació la Resolució d’11 de juliol 2017, del president del Consell Rector de la CVMC.

Burjassot, 28 d’agost 2017. El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández

Pots estar interessat

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
134 views
Selecció de Personal
134 views

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 11, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria Cap de Servei d’Emissions

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
150 views
Selecció de Personal
150 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
88 views
Selecció de Personal
88 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 04, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Cap de Servei d’Emissions i citació a l’entrevista al candidat

Més d'aquesta categoria