Resolució de la publicació del resultat de les entrevistes de les borses de la CVMC

abr. 16, 2018
1894 Views

RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2018, del president del Consell Rector de la
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica el
resultat de l’entrevista convocada per Resolució de 6 d’abril de 2018.
Per Resolució de 6 d’abril de 2018, del president del Consell Rector de la
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es convoca a l’entrevista
per a diverses borses de treball.
L’entrevista va tindre lloc el 12 d’abril de 2018 i a l’acta en consta el resultat.
D’acord amb la base 13.4 de la convocatòria “El procés de selecció pot ser
declarat desert en el cas que cap candidat arribe en la fase d’entrevista a una
puntuació mínima de 10 punts.”
Per això, resolc:
Primer
1. Excloure de la borsa de cap del Gabinet Tècnic la Sra. Rebeca Sánchez
Ibàñez i la Sra. Rosa María Torregrosa Román per no haver acudit a
l’entrevista.
2. Excloure de la borsa de director/a del Departament de Recursos
Humans el Sr. Luis Pérez de los Cobos Peris per no haver acudit a
l’entrevista.
3. Excloure de la borsa de cap de la Secretaria de Presidència la Sra. Rosa
María Torregrosa Román, la Sra. Laura Marí Soria i la Sra. Sonia López
Blanes per no haver acudit a l’entrevista.
Segon
Excloure de la borsa de director/a del Departament de Recursos Humans la
Sra. María del Carmen Vicent Ballester (7 punts), el Sr. Guillermo Gómez
March (9 punts) i la Sra. Concepción M. Castillejo Gómez (8 punts) per no
haver obtingut en l’entrevista la puntuació mínima de 10 punts.
Tercer
Excloure de la borsa de director/a del Departament Econòmic i Contractació la
Sra. Laia Buigues Pastor (7 punts) per no haver obtingut en l’entrevista la
puntuació mínima de 10 punts.
Quart
Declarar desert el procés de selecció de les categories de director/a del
Departament Econòmic i Contractació, de director/a del Departament de
Recursos Humans i de director/a del Departament Jurídic.
De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o bé
plantejar directament recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i
davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant de la Presidència del
Consell Rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
publicació en el lloc web.
b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà de la publicació en el lloc web.
Els emplaçaments en els recursos contenciosos administratius que se
substancien contra aquesta resolució s’han de realitzar mitjançant la inserció de
l’edicte corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Burjassot, 16 de abril de 2018. El president del Consell Rector: Enrique
Soriano Hernández

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació provisional borses SAMC
Selecció de Personal
81 views
Selecció de Personal
81 views

Resolució publicació puntuació provisional borses SAMC

Comunicació CVMC - gen. 16, 2019

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per  21 de novembre 2018.

Correcció errades puntuació provisional CVMC (Tècnic/a) jurídic/a)
Selecció de Personal
51 views
Selecció de Personal
51 views

Correcció errades puntuació provisional CVMC (Tècnic/a) jurídic/a)

Comunicació CVMC - gen. 15, 2019

Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 20 de novembre de 2018 (tècnic/a jurídic/a).

Publicació puntuació definitiva i persones candidates Borsa SAMC (segona part)
Selecció de Personal
141 views
Selecció de Personal
141 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates Borsa SAMC (segona part)

Comunicació CVMC - gen. 09, 2019

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2019, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució de 3 d’octubre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits (segona part).

Més d'aquesta categoria