Resolució de la publicació del resultat de l’entrevista de la CVMC

nov. 16, 2017
2217 Views

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica el resultat de l’entrevista convocada per Resolució de 9 de novembre de 2017.

Per Resolució de 9 de novembre de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es modifica la composició de la Comissió de Valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 2 de juny de 2017 i es convoca a l’entrevista.

L’entrevista va tindre lloc el 14 de novembre de 2017 i a l’acta en consta el resultat.

Per això, resolc:

Primer

Excloure de la borsa de director/a del Departament Econòmic i Contractació el Sr. Luis Pérez de los Cobos Peris i el Sr. Enrique Ferrandis Olmos per no haver obtingut en l’entrevista la puntuació mínima de 10 punts.

Segon

Excloure de la borsa de director/a del Departament de Recursos Humans el Sr. Jordi Mena Ivars i de la borsa de director/a, del Departament Jurídic el Sr. Antonio Villarreal Moreno per no haver acudit a l’entrevista.

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

  1. a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant de la Presidència del Consell Rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el lloc web.
  2. b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el lloc web.

Els emplaçaments en els recursos contenciosos administratius que se substancien contra aquesta resolució s’han de realitzar mitjançant la inserció de l’edicte corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Burjassot, 16 de novembre 2017. El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Pots estar interessat

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
143 views
Selecció de Personal
143 views

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 11, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria Cap de Servei d’Emissions

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
159 views
Selecció de Personal
159 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i  entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
91 views
Selecció de Personal
91 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 04, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Cap de Servei d’Emissions i citació a l’entrevista al candidat

Més d'aquesta categoria