Resolució de la publicació de la puntuació definitiva de la CVMC i entrevista

nov. 19, 2018
98 Views

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 18 de setembre de 2018 i es cita per a l’entrevista (llocs núm. 26 i 35) .

Per Resolució de 31 d’octubre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 18 de setembre de 2018 (llocs núm. 26 i 35) i s’obri un termini per presentar al·legacions.

Conclòs el tràmit la Comissió de Valoració ha valorat les al·legacions i ha elevat al president de la CVMC la proposta de puntuació definitiva.

D’acord amb la base deu 4 “Finalitzat el termini concedit, vistes les al·legacions presentades, la Presidència de la CVMC dictarà una resolució que elevarà a definitiva la puntuació de les persones interessades”. I d’acord amb la base deu 5 “Les primeres 10 persones la puntuació definitiva de les quals es mantinga dins de l’interval de puntuació establit en la resolució corresponent del president de la CVMC a què es refereix la base novena passaran a integrar la llista de candidates per a l’entrevista”.

Per això, resolc

Primer

Publicar la puntuació definitiva de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit:

  1. Director/a del Departament Econòmic i Contractació
  2. Director/a del Departament Jurídic

Segon

En l’annex I es publica la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Tercer

En l’annex II es publica la llista de les persones que passen a la fase d’entrevista.

L’entrevista en realitzarà en la seu de la CVMC (Polígon Accés Ademús, s/n, 46100 Burjassot, València) el dia 21 de novembre de 2018 a les 17 hores.

Quart

Declarar desert el procés de selecció de la categoria de director/a del Departament Jurídic.

 

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació: a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant del la Presidència del Consell Rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en la pàgina web. b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el lloc web.

Els emplaçaments en els recursos contenciosos administratius que se substancien contra aquesta resolució s’han de realitzar mitjançant la inserció de l’edicte corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Burjassot, 16 de novembre 2018. El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández

Pots estar interessat

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees
Premsa
72 views
Premsa
72 views

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El Consell Rector ha aprovat el pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees que inclou debats dels candidats de les principals ciutats de la…

Comunicat
Premsa
155 views
Premsa
155 views

Comunicat

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El president de la Corporació i la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació han sigut citats a declarar el pròxim dia 20 de…

À Punt no té cap pèrdua, ni deute
Premsa
338 views
Premsa
338 views

À Punt no té cap pèrdua, ni deute

Comunicació CVMC - abr. 18, 2019

El Consell Rector afirma que la CVMC compleix el contracte programa que no permet cap endeutament La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) rep una subvenció…

Més d'aquesta categoria