À Punt Logo Media

Relació definitiva de l’autobaremació i puntuació de la memòria de les borses de l’SAMC (Caps de Servei)

nov. 20, 2017
2462 Views

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista de persones admeses i excloses en diverses borses de treball temporal convocades per Resolució de 26 d’octubre de 2017 (llocs amb rang de cap servei) i es publica la puntuació de la memòria.

Per Resolució de  26 d’octubre de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en llocs amb rang de servei i subdirecció i se’n fa pública la convocatòria (DOGV de 30.10.2017).

Per Resolució de 10 de novembre 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la llista provisional de les persones admeses en les diverses borses de treball convocades per Resolució de 26 d’octubre de 2017 (llocs amb rang de servei).

D’acord amb la base novena 1.3: “Finalitzat el termini concedit i vistes les al·legacions presentades, s’acordarà, per la directora general de la Societat, la publicació de la relació de persones que integren la borsa de treball de la categoria que corresponga, ordenades d’acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant, la relació de persones excloses amb indicació de la causa d’exclusió i la publicació en la pàgina web de la CVMC.”

D’altra banda disposa la base novena 3.1 que “Les persones que poden passar a la fase d’entrevista per haver obtingut la puntuació mínima indicada en l’apartat anterior, hauran de presentar, en un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acord, la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s’han fet constar en la sol·licitud, a excepció de l’acreditació de la capacitat funcional que s’efectuarà si la persona integrant de la borsa resultara cridada per a la provisió temporal d’un lloc de treball, i en el moment en què es formalitze el corresponent contracte laboral.”

Finalment, l’apartat 2 d’aquesta base assenyala  que “1.La comissió de valoració avaluarà les memòries presentades per cada una de les persones inscrites. El màxim de punts que es pot obtindre per la memòria és de 35 punts. 2. La puntuació obtinguda en la memòria per cada una de les persones aspirants es farà pública en la web de la CVMC mitjançant un acord de la directora general de la Societat. “3. Només les persones que hagen obtingut almenys 20 punts en la memòria passaran a la fase d’entrevista.”

Per això, resolc

Primer

Publicar la llista de les persones admeses i excloses en les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit i que figuren en els documents adjunts, ordenades d’acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats per cada aspirant:

  1. Cap de Redacció (4)
  2. Cap de Servei de Producció
  3. Cap de Servei d’Emissions
  4. Cap de Servei d’Innovació i Nous Formats

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Segon

Publicar la puntuació obtinguda en la memòria en les esmentades categories que figura en els documents adjunts.

Tercer

Les persones admeses que hagen obtingut al menys 20 punts en la valoració de la memòria hauran de presentar en el termini de 5 dies hàbils, comptadors de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el lloc web de la CVMC (els dies 21 al 24 i 27 de novembre), la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s’han fet constar en la sol·licitud de participació en la borsa.

La documentació s’ha de presentar en la seu de la Societat (CPP Polígon Accés Ademús s/n de Burjassot) adjunta a un escrit amb les dades personals i la categoria a què es presenta, adreçat a la Comissió de Tècnica de la borsa, en l’horari següent:

Dies 21, 22, 24 i 27 de novembre: de 9.00 a 14.00 hores.

Dia 23 de novembre: de 17.00 a 19.00 hores.

La documentació podrà ser compulsada en la seu de la CVMC.

Quart

Com a conseqüència de la comprovació material de la documentació presentada es podrà modificar l’ordenació de la llista de persones de cada categoria, d’acord amb la puntuació obtinguda.

Cinquè

Quedaran excloses de la borsa de treball temporal de la categoria que es tracte les persones candidates que no presenten en el termini concedit la documentació acreditativa dels requisits.

També quedaran excloses les persones candidates que no complisquen els requisits.

Burjassot, 20 de novembre 2017. La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
143 views
Selecció de Personal
143 views

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 11, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria Cap de Servei d’Emissions

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
159 views
Selecció de Personal
159 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i  entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
92 views
Selecció de Personal
92 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 04, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Cap de Servei d’Emissions i citació a l’entrevista al candidat

Més d'aquesta categoria