Mandat Marc CVMC

Relació de llocs de treball de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

juny 06, 2017
2687 Views

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació de llocs de treball de l’entitat.
(DOGV núm. 8056, de 06.06.2017) Ref. base de dades 2017/4980

La Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat, estableix, en l’article 46, que «1. El personal laboral de la Corporació i el de les seues societats es regeix, a part de per la legislació laboral i per la resta de normes convencionalment aplicables, per allò que hi ha establit en l’Estatut bàsic de l’empleat públic, segons els termes que aquest disposa, i per les lleis de pressupostos de la Generalitat quant al règim retributiu. 2. El personal al servei de la corporació té naturalesa laboral, sense perjudici que puga ser adscrit personal funcionari de la Generalitat en els termes previstos en la normativa valenciana de funció pública. El personal de les societats que depenguen de la Corporació té naturalesa laboral. 3. El règim de retribucions del personal de la Corporació i les societats d’aquesta s’ha dadaptar al que, amb caràcter general, regeix per al personal al servei de la Generalitat Valenciana, sense més excepcions que les imposades per necessitats del servei o característiques especials del lloc de treball, no subsumibles en aquest règim general i degudament justificades.»

El text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix en l’article 74 que «Les administracions públiques han d’estructurar la seua organització a través de relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que han de comprendre, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si escau, al fet que estiguen adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments han de ser públics».

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, consagra aquest precepte i preveu en l’article 42 el contingut mínim que ha d’estructurar les esmentades relacions de llocs de treball.

El Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, disposa, en l’article 18, que els ens del sector públic de la Generalitat, als quals fa referència aquesta norma, han de publicar anualment, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una relació dels llocs de treball o plantilles.

Finalment, la Llei 6/2016, de 15 de juliol, en l’article 16.3.f atribueix al Consell Rector la competència per a aprovar les relacions de llocs de treball o plantilla del personal i el seu règim retributiu.

La relació de llocs de treball de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha sigut negociada amb les organitzacions sindicals més representatives del sector públic instrumental de la Generalitat; ha tingut l’informe favorable de la Direcció General de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni i la Direcció General de Pressupostos, i ha sigut aprovada definitivament pel Consell Rector en data 18 de maig de 2017.

Per la qual cosa, de conformitat amb el que es disposa en l’article 4. 2.a i c del Reglament orgànic i funcional del Consell Rector, resolc:

Primer

Publicar la relació de llocs de treball de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació que figura en l’annex de la present resolució.

Segon

Aquesta resolució tindrà efecte des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament un recurs de reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant del Consell Rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Burjassot, 2 de juny de 2017. El president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació: Enrique Soriano Hernández.

Pots estar interessat

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció  Informatius Diaris de l’SAMC
Selecció de Personal
70 views
Selecció de Personal
70 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció Informatius Diaris de l’SAMC

Comunicació CVMC - jul. 26, 2021

Llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball per a la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris de l'SAMC, ordenada d’acord amb l’autobaremació i es publica la puntuació de la memòria.

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris
Selecció de Personal
116 views
Selecció de Personal
116 views

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris

Comunicació CVMC - jul. 16, 2021

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de la categorria Subdirecció d’Informatius Diaris.

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris
Selecció de Personal
454 views
Selecció de Personal
454 views

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris

Comunicació CVMC - jul. 05, 2021

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de Subdirecció d’Informatius Diaris, composició de la comissió, criteris de valoració, sol·licitud d'inscripció i preguntes freqüents.

Més d'aquesta categoria