Publicació resultat entrevista CVMC (lloc 26)

nov. 22, 2018
18 Views

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica el resultat de l’entrevista convocada per Resolució de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (lloc núm. 26) .

Per Resolució de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació,  es convoca a l’entrevista per a diverses borses de treball (lloc núm. 26).

L’entrevista va tindre lloc el 21 de novembre de 2018 i a l’acta en consta el resultat.

D’acord amb la base 9.5  de la convocatòria “El procés de selecció pot ser declarat desert en el cas que cap candidat arribe en la fase d’entrevista a una puntuació mínima de 10 punts.”

Per això, resolc:

Primer

Excloure de la borsa de director/a del Departament Econòmic i Contractació la Sra. Sofía Coloma de la Fuente (9 punts) i la Sra. María Rosario Muñoz Escrivá (4 punts) per no haver obtingut en l’entrevista la puntuació mínima de 10 punts.

Segon

Declarar desert el procés de selecció de la categoria de director/a del Departament Econòmic i Contractació.

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

  1. a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant de la Presidència del Consell Rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el lloc web.
  2. b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el lloc web.

Els emplaçaments en els recursos contenciosos administratius que se substancien contra aquesta resolució s’han de realitzar mitjançant la inserció de l’edicte corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Burjassot, 22 de novembre de 2018. El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández

Pots estar interessat

Comunicat a tot el personal
Premsa
3 views
Premsa
3 views

Comunicat a tot el personal

Comunicació CVMC - des. 03, 2018

El dia 23 de novembre de 2018, la Inspecció de Treball va estendre diligència d’acord amb el que s'estableix l’article 21.6 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del sistema d'inspecció de treball i seguretat social, després de mantindre una reunió amb la representació de l’SAMC i la CVMC i la representació de les organitzacions sindicals.

Membres comissió de valoració borsa CVMC
Selecció de Personal
17 views
Selecció de Personal
17 views

Membres comissió de valoració borsa CVMC

Comunicació CVMC - nov. 29, 2018

Resolució de 29 de novembre de 2018, president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 20 de novembre de 2018 (DOGV de 23.11.2018).

Nota informativa nova convocatòria de borsa de l’SAMC
Selecció de Personal
27 views
Selecció de Personal
27 views

Nota informativa nova convocatòria de borsa de l’SAMC

Comunicació CVMC - nov. 28, 2018

Resolució de 21 de novembre de 2018 del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en determinades categories professionals de la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria (DOGV de 27.11.2018)

Més d'aquesta categoria