Publicació resultat entrevista CVMC (lloc 26)

nov. 22, 2018
121 Views

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica el resultat de l’entrevista convocada per Resolució de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (lloc núm. 26) .

Per Resolució de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació,  es convoca a l’entrevista per a diverses borses de treball (lloc núm. 26).

L’entrevista va tindre lloc el 21 de novembre de 2018 i a l’acta en consta el resultat.

D’acord amb la base 9.5  de la convocatòria “El procés de selecció pot ser declarat desert en el cas que cap candidat arribe en la fase d’entrevista a una puntuació mínima de 10 punts.”

Per això, resolc:

Primer

Excloure de la borsa de director/a del Departament Econòmic i Contractació la Sra. Sofía Coloma de la Fuente (9 punts) i la Sra. María Rosario Muñoz Escrivá (4 punts) per no haver obtingut en l’entrevista la puntuació mínima de 10 punts.

Segon

Declarar desert el procés de selecció de la categoria de director/a del Departament Econòmic i Contractació.

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

  1. a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant de la Presidència del Consell Rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el lloc web.
  2. b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el lloc web.

Els emplaçaments en els recursos contenciosos administratius que se substancien contra aquesta resolució s’han de realitzar mitjançant la inserció de l’edicte corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Burjassot, 22 de novembre de 2018. El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández

Pots estar interessat

À Punt renova la  programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts
Premsa
241 views
Premsa
241 views

À Punt renova la programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts

Comunicació CVMC - maig 30, 2019

Com cada temporada, À Punt Mèdia renova la seua programació per a l’estiu 2019 amb destacades novetats. La televisió pública estrena diversos programes i sèries, manté l’aposta per la informació de proximitat i, com en cada etapa de vacances infantils, amplia la programació durant el matí per als més menuts.

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees
Premsa
151 views
Premsa
151 views

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El Consell Rector ha aprovat el pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees que inclou debats dels candidats de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana, entrevistes i informació diària de la campanya.

Comunicat
Premsa
256 views
Premsa
256 views

Comunicat

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El president de la Corporació i la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació han sigut citats a declarar el pròxim dia 20 de juny per una querella presentada pel PP pel contracte d’una producció audiovisual, per deu contractes menors subscrits el 2017 i el 2018 i pels contractes subscrits amb tres directius.

Més d'aquesta categoria