Publicació resultat entrevista CVMC (lloc 26)

nov. 22, 2018
81 Views

RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica el resultat de l’entrevista convocada per Resolució de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (lloc núm. 26) .

Per Resolució de 16 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació,  es convoca a l’entrevista per a diverses borses de treball (lloc núm. 26).

L’entrevista va tindre lloc el 21 de novembre de 2018 i a l’acta en consta el resultat.

D’acord amb la base 9.5  de la convocatòria “El procés de selecció pot ser declarat desert en el cas que cap candidat arribe en la fase d’entrevista a una puntuació mínima de 10 punts.”

Per això, resolc:

Primer

Excloure de la borsa de director/a del Departament Econòmic i Contractació la Sra. Sofía Coloma de la Fuente (9 punts) i la Sra. María Rosario Muñoz Escrivá (4 punts) per no haver obtingut en l’entrevista la puntuació mínima de 10 punts.

Segon

Declarar desert el procés de selecció de la categoria de director/a del Departament Econòmic i Contractació.

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

  1. a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant de la Presidència del Consell Rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el lloc web.
  2. b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el lloc web.

Els emplaçaments en els recursos contenciosos administratius que se substancien contra aquesta resolució s’han de realitzar mitjançant la inserció de l’edicte corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Burjassot, 22 de novembre de 2018. El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández

Pots estar interessat

El Consell Rector aprova el projecte de reglament del Consell d’Informatius d’À Punt Mèdia
Premsa
204 views
Premsa
204 views

El Consell Rector aprova el projecte de reglament del Consell d’Informatius d’À Punt Mèdia

Comunicació CVMC - març 07, 2019

El consell Rector ha aprovat en la reunió de hui el projecte de reglament del Consell d’informatius de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Es tracta de la primera fase en l’aprovació del reglament.

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (sisé requeriment)
Selecció de Personal
298 views
Selecció de Personal
298 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC (sisé requeriment)

Comunicació CVMC - març 06, 2019

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució d’1 de setembre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits (sisé requeriment).

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (sisé requeriment)
Selecció de Personal
339 views
Selecció de Personal
339 views

Resolució publicació puntuació provisional SAMC (sisé requeriment)

Comunicació CVMC - febr. 21, 2019

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per  Resolució d’1 de setembre de 2017 (sisé requeriment).

Més d'aquesta categoria