Publicació puntuació provisional diverses categories CVMC

jul. 29, 2022
93 Views

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball convocades per Resolució de 23 de juny de 2022.

Per Resolució 23 de juny de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es convocaren diverses  borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV de 28.06.2022).

Per Resolució de 21 de juliol 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector, es requereix la presentació de documentació a les persones indicades en el procés convocat per Resolució de 23 de juny de 2022.

Conclòs el tràmit, la Comissió de Valoració ha valorat la documentació presentada i ha elevat a la Presidència de la CVMC la proposta de puntuació.

D’acord amb la base deu de la convocatòria a la vista de la proposta de la Comissió de Valoració, la Presidència ha de dictar una resolució que aprove la puntuació provisional de les persones la valoració de les quals ha sigut revisada.

Per això, resolc:

Primer

Publicar la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball de les categoria que s’indiquen tot seguit:

  1. Tècnic/a jurídic/ídica
  2. Tècnic/a en audiències
  3. Tècnic/a en informàtica

Segon

Les persones interessades disposaran d’un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, per a presentar les al·legacions que estimen oportunes, en horari de 9 a 14 hores. Les al·legacions han de presentar-se en la seu de la CVMC (planta 8):

Polígon Accés Ademús s/n

46100 Burjassot

Cas que foren presentades en un registre distint, el dia de la presentació caldrà enviar per correu electrònic la còpia de les al·legacions presentades amb el segell del registre administratiu corresponent a: dubtesborsa@cvmc.es.

Caldrà actuar de la mateixa manera si es presenten per correu certificat postal.

Burjassot, 29 de juliol de 2022. La vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector: Mar Iglesias García

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC
Selecció de Personal
22 views
Selecció de Personal
22 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates CVMC

Comunicació CVMC - ag. 09, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a les borses de treball de la CVMC: Tècnic/a jurídic/ídica, Tècnic/a en audiències i Tècnic/a en informàtica

Excloses totes les persones candidates al lloc de  Direcció d’Administració de la CVMC
Premsa
105 views
Premsa
105 views

Excloses totes les persones candidates al lloc de Direcció d’Administració de la CVMC

Comunicació CVMC - jul. 28, 2022

La comissió de valoració del concurs per a la provisió del lloc de Direcció d’Administració de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) s’ha reunit hui per a valorar les candidatures presentades.

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates diverses borses de l’SAMC
Selecció de Personal
109 views
Selecció de Personal
109 views

Resolució publicació de la puntuació definitiva i persones candidates diverses borses de l’SAMC

Comunicació CVMC - jul. 27, 2022

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada llista de persones candidates a les borses de: Expert/a en Xarxes i Comunicació Enginyer/a Telecomunicacions Desenvolupador/a i integrador/a d’aplicatius Enginyer/a de tecnologies de la informació i les comunicacions Tècnic/a electrònic/a imatge i so

Més d'aquesta categoria