À Punt Logo Media

Nota informativa nova convocatòria de borsa de l’SAMC

nov. 28, 2018
198 Views

Resolució de 21 de novembre de 2018 del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en determinades categories professionals de la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria (DOGV de 27.11.2018)

ENLLAÇ SOL·LICITUD

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=69302&version=amp

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/27/pdf/2018_10786.pdf

ENLLAÇ RLT

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/11/pdf/2018_6378.pdf

 

NOTA INFORMATIVA

ABANS DE PROCEDIR A LA INSCRIPCIÓ, HEU DE LLEGIR ATENTAMENT LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I ASSEGURAR-VOS QUE COMPRENEU QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S’EXIGEIXEN PER A PODER ACCEDIR A CADA UN DELS LLOCS O LES CATEGORIES I ELS MÈRITS QUE SERAN VALORATS

1.- És obligatòria la presentació telemàtica? i si no tinc firma digital, puc inscriure’m?

La presentació via telemàtica és obligatòria, es dispose o no de certificat de firma digital. Si s’accedix al tràmit de sol·licitud sense certificat de firma digital és obligatori, una vegada completada telemàticament i validada la sol·licitud, descarregar-se l’imprés de l’aplicació, firmar-lo i PRESENTAT-LO EN LA SEU DE LA SOCIETAT, Polígon Accés Ademús s/n, 46100, Burjassot, València, de 9 a 14 hores, o A TRAVÉS DE CORREU CERTIFICAT adreçat a la Societat, a aquesta direcció.

Si s’accedeix al tràmit de sol·licitud amb certificat de firma digital, una vegada completada i validada la sol·licitud, aquesta es considerarà presentada sense més tràmit.

A EFECTES DE UNA MILLOR GESTIÓ DEL PROCÉS ES RECOMANA LA UTILITZACIÓ DEL CERTIFICAT DE FIRMA DIGITAL

2.- Cal tindre un compte de correu electrònic i un telèfon mòbil?

És imprescindible, ens comunicarem amb vosté per aquest mitjà.

3.- Puc presentar la meua sol·licitud per a més d’una borsa?

Sí. Per a poder inscriure’s en borses de diferents llocs i/o categories, cal presentar una sol·licitud per a cada una d’aquestes.

Així, una vegada haja completat i validat la inscripció en la borsa d’una categoria, ha d’accedir novament a la sol·licitud telemàtica i elegir una altra categoria distinta. ASSEGURE’S EN AQUEST CAS QUE SELECCIONA DIFERENT CATEGORIA.

4.- Una vegada he completat i validat la meua sol·licitud d’incorporació a una borsa determinada, puc modificar-la?

Sí, sempre que no haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

Com? Presentant una nova sol·licitud.

Ha de tindre present que l’última sol·licitud presentada per via telemàtica és la vàlida i que queden automàticament anul·lades les anteriors.

RECORDE: si presenta una nova sol·licitud sense certificat de firma digital, una vegada completada telemàticament I validada, ha de descarregar-se l’imprés de l’aplicació, firmar-lo i PRESENTAR-LO en la forma indicada en la pregunta 1.

5.- Quins requisits s’exigeixen per a poder formar part de la borsa d’una categoria?

És una condició indispensable per a poder formar part de la borsa corresponent, reunir tots i cada un dels requisits establits per a poder accedir als llocs que hi ha en cada una d’aquestes.

Cada lloc i/o categoria té els seus requisits (de titulació, valencià, anglés o altres).

Els requisits són posseir una titulació, un determinat nivell de valencià, un determinat nivell d’anglés i experiència. HAN DE TENIR-LO TOTS.

6.- Titulació exigida per als llocs i/o categories: quan en la convocatòria, després de assenyalar una titulació universitària específica, utilitza l’expressió “o equivalents” ES REFEREIX  a titulacions d’altres plans d’estudi que han sigut declarades oficialment com a equivalents a la qual es requereix.

Recorde: els requisits han de complir-se per poder formar part de les borses.

Els mèrits només determinen l’ordre en què s’ubica en la borsa, tindre’ls o no, no impedeix accedir-hi.

Llija detingudament la base que contempla els mèrits que es valoren, doncs d’incorporar mèrits que no s’ajusten a ella, serà rebaremat o exclòs el mèrit.
Per exemple, en cursos de formació: únicament seran valorats aquells el contingut dels quals estiga relacionat directament amb l’actualització dels coneixements a desenvolupar en el lloc de treball a ocupar, i sempre que es tracte de cursos homologats o reconeguts per les administracions públiques, així com per les universitats i el centre de formació del grup de l’antiga RTVV.

7.- Com es realitza la inscripció? S’accedeix a través de l’enllaç que trobarà en aquesta pàgina bé amb certificat de firma digital o sense.

Una vegada en el formulari ha d’elegir, en primer lloc, el lloc o la categoria professional en la borsa de la qual desitja inscriure’s d’entre les que figuren en el desplegable.

A continuació, òmpliga les seues dades personals.

Passem a completar l’apartat DOCUMENTACIÓ: El primer és indicar amb quina titulació accedisc. És possible que s’admeten diverses titulacions per a accedir-hi i que vosté en tinga més d’una: elegisca una d’aquestes perquè la resta d’igual o superior nivell acadèmic les podrà utilitzar com a mèrit.

Els apartats 2 i 3 li indicaran els requisits de valencià i d’anglés, si és el cas, exigits per a poder accedir a la borsa.

Els apartats següents contemplen els mèrits que vosté declara posseir.

Ha de completar la inscripció omplint tots els formularis i validant-los; en cas contrari, no es gravarà la seua sol·licitud.

8.- Com m’informe de les fases del procés?

En la pàgina web de la CVMC, en l’apartat relatiu a selecció de personal, s’actualitzarà periòdicament la informació.

9.- Quan he de presentar els documents acreditatius que complisc els requisits i els mèrits que he declarat?

En la resolució per la qual s’ordene la publicació de la relació d’integrants de la borsa de treball corresponent, s’indicarà el per a presentar la documentació, en el lloc que s’indique.

10.- Què passa amb les persones incloses en les borses anteriors de les mateixes categories?

Les persones que estiguen en les llistes de persones candidates de les categories convocades per Resolució d’1  de setembre de 2017, del president del Consell Rector per la qual fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses d’ocupació temporal per a la contractació laboral temporal en determinades àrees o categories professionals de la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i es fa pública la seua convocatòria (DOGV de 04.09.2018), tindran preferència sobre les persones candidates seleccionades en aquesta convocatòria.

PER TANT, LES PERSONES CANDIDATES DE L’ESMENTADA CONVOCATÒRIA NO HAURAN DE PRESENTAR NOVAMENT LA SOL·LICITUD.

11.- Qualsevol dubte referit a la interpretació de les bases pot consultar-se en:

dubtesborsa@cvmc.es

Pots estar interessat

À Punt renova la  programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts
Premsa
241 views
Premsa
241 views

À Punt renova la programació per a l’estiu amb l’estrena de programes i sèries, informació i entreteniment per als més menuts

Comunicació CVMC - maig 30, 2019

Com cada temporada, À Punt Mèdia renova la seua programació per a l’estiu 2019 amb destacades novetats. La televisió pública estrena diversos programes i sèries, manté l’aposta per la informació de proximitat i, com en cada etapa de vacances infantils, amplia la programació durant el matí per als més menuts.

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees
Premsa
151 views
Premsa
151 views

El Consell Rector aprova el Pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El Consell Rector ha aprovat el pla de cobertura informativa de les eleccions locals i europees que inclou debats dels candidats de les principals ciutats de la Comunitat Valenciana, entrevistes i informació diària de la campanya.

Comunicat
Premsa
256 views
Premsa
256 views

Comunicat

Comunicació CVMC - maig 06, 2019

El president de la Corporació i la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació han sigut citats a declarar el pròxim dia 20 de juny per una querella presentada pel PP pel contracte d’una producció audiovisual, per deu contractes menors subscrits el 2017 i el 2018 i pels contractes subscrits amb tres directius.

Més d'aquesta categoria