Membres comissió de valoració borsa CVMC

nov. 29, 2018
17 Views

Resolució de 29 de novembre de 2018, president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 20 de novembre de 2018 (DOGV de 23.11.2018).

D’acord amb la base sisena de la Resolució de 20 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV de 23.11.2018), per a la valoració i verificació dels mèrits al·legats i del compliment dels requisits per a l’accés, la resolució de les incidències que puguen sorgir en el procés de selecció i gestió de les borses i per a la realització de l’entrevista, es constituirà una comissió la composició de la qual es publicarà en la web de la CVMC (www.cvmc.es) i els membres de la qual seran nomenats per resolució del president del Consell Rector. La composició de la comissió ha de ser imparella, i no pot ser inferior a cinc titulars amb els respectius suplents, atenent criteris d’imparcialitat, professionalitat i paritat. La referida Comissió de Valoració pot sol·licitar i obtindre l’assessorament d’especialistes en les diferents categories professionals i en tècniques de selecció.

Per això, resolc:

Nomenar les persones membres de la comissió de valoració següents:

TITULARS

President: Ferran Bargues Estellés

Vocals:

Carolina Marín González

Lola Gómez Parra

José Manuel Facius Redón

Secretària: Ana Pérez Marí

SUPLENTS

Presidenta: Eva Uixera Martínez

Vocals:

Josefina Martínez Ruiz

Francisco Alonso Garijo

Hermelinda Giménez Moreno

Secretari: Jose Juan Chinchilla Sánchez

Burjassot, 29 de novembre de 2018. El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández.

Pots estar interessat

Nota informativa nova convocatòria de borsa de l’SAMC
Selecció de Personal
27 views
Selecció de Personal
27 views

Nota informativa nova convocatòria de borsa de l’SAMC

Comunicació CVMC - nov. 28, 2018

Resolució de 21 de novembre de 2018 del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en determinades categories professionals de la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria (DOGV de 27.11.2018)

Nota informativa lloc de Tècnic/a Jurídic/a CVMC
Selecció de Personal
17 views
Selecció de Personal
17 views

Nota informativa lloc de Tècnic/a Jurídic/a CVMC

Comunicació CVMC - nov. 26, 2018

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es convoquen borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Corporació (DOGV de 23.11.2018)

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (fase 5)
Selecció de Personal
16 views
Selecció de Personal
16 views

Resolució requeriment documentació borsa CVMC (fase 5)

Comunicació CVMC - nov. 23, 2018

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es requereix la presentació de documentació a les persones indicades (Fase 5)

Més d'aquesta categoria