Mandat Marc CVMC

Llistes definitives de persones admeses a les borses de treball temporal

jul. 11, 2017
3270 Views

RESOLUCIÓ d’11 de juliol 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista de persones que integren diverses borses de treball temporal convocades per Resolució de 2 de juny de 2017.

Per Resolució de 2 de juny de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), es convocaren diverses borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la CVMC (DOGV de 02.06.2017).

Per Resolució de 22 juny 2017, del president del Consell Rector es dóna publicitat a la llista provisional de les persones admeses en les diverses borses de treball convocades per Resolució de 2 de juny de 2017.

D’acord amb la base huitena, finalitzat el termini concedit per a fer les al·legacions i vistes aquestes, es dictarà una resolució del president de la CVMC per la qual s’ordenarà la publicació de la llista de persones que integren la borsa de treball de la categoria que corresponga, ordenades d’acord amb la puntuació obtinguda segons els mèrits declarats, i la llista de persones excloses, amb indicació de la causa d’exclusió, i es publicarà en la pàgina web de la CVMC.

D’acord amb la base novena, la resolució del president de la CVMC per la qual s’ordena la publicació de la llista d’integrants de la borsa de treball corresponent ha d’indicar la puntuació a partir de la qual les persones inscrites han de presentar, en el lloc que s’indique, en un termini de cinc dies hàbils comptadors de l’endemà de la publicació de la resolució, la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s’han fet constar en la sol· licitud.

Per això, resolc

Primer

Publicar la llista de les persones que integren les borses de treball de les categories que s’indiquen tot seguit i que figuren en els documents adjunts i la puntuació a partir de la qual han de presentar la documentació:

 1. Tècnic/a en gestió econòmica i administrativa: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 39 fins a 17’50 punts.
 2. Tècnic/a de recursos humans: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 39 fins a 18’70 punts.
 3. Tècnic/a jurídic/a: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 22 fins a 13,23 punts.
 4. Administratiu/va: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 42’68 fins a 22’54 punts.
 5. Auxiliar administratiu/va de Presidència: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 41’18 fins a 33’54 punts.
 6. Auxiliar administratiu/va: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 42’68 fins a 31’99 punts.
 7. Tècnic/a en gestió web: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 39’15 fins a 31’50 punts.
 8. Productor/a executiu/va: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 36’85 fins a 25’50 punts.
 9. Tècnic/a lingüístic/a: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 46’50 fins a 17’80 punts.
 10. Tècnic/a en telecomunicacions: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 40’50 fins a 25’16 punts.
 11. Tècnic/a en informàtica: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 38’50 fins a 18’54 punts.
 12. Operador/a de sistemes informàtics: han de presentar la documentació les persones puntuades des de 38 fins a 25’59 punts.

Segon

L’admissió de les persones aspirants a integrar-se en la borsa que no hagen presentat la sol·licitud amb el certificat de firma electrònica està condicionada a que acrediten que han presentat la sol·licitud i la documentació adjunta, dins del termini previst en la convocatòria, en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, d’acord amb allò previst en la base cinquena 2 de la convocatòria.

Tercer

Les persones interessades hauran de presentar en el termini de 5 dies hàbils, comptadors de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de la CVMC (des del dia 12 de juliol fins al dia 18 de juliol), la documentació acreditativa dels requisits i mèrits que s’han fet constar en la sol·licitud de participació en la borsa.

Quart

La documentació s’ha de presentar en la seu de la CVMC (CPP Polígon Accés Ademús s/n de Burjassot) adjunta a un escrit amb les dades personals i la categoria a què es presenta, adreçat a la Comissió de Valoració de la borsa, en horari de 9.00 a 14.00 hores.

Cinquè

Com a conseqüència de la comprovació material de la documentació presentada es podrà modificar l’ordenació de la llista de persones de cada categoria, d’acord amb la puntuació obtinguda.

Sisé

 1. Quedaran excloses de la borsa de treball temporal de la categoria que es tracte les persones candidates que no presenten en el termini concedit la documentació acreditativa dels requisits.
 2. La llista de persones excloses i el motiu de l’exclusió es faran públics a la pàgina web de la CVMC.

Seté

Quan calga, es dictarà una nova resolució de la Presidència de la CVMC en la qual s’establirà l’interval de puntuació següent a fi que les persones integrants de la borsa incloses en aquest presenten la documentació acreditativa dels mèrits i requisits.

Huité

La llista de les persones admeses en la resta de categories es farà pública de forma successiva d’acord amb les necessitats de la CVMC.

Nové

En l’annex es publica la llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs contenciós administratiu, atenent els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a)
El recurs de reposició ha d’interposar-se davant del la Presidència del Consell Rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en la pàgina web.
b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en la pàgina web.

Els emplaçaments en els recursos contenciosos administratius que se substancien contra aquesta resolució s’han de realitzar mitjançant la inserció de l’edicte corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Burjassot, 11 de juliol de 2017. El president del Consell Rector: Enrique Soriano Hernández

Pots estar interessat

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)
Selecció de Personal
54 views
Selecció de Personal
54 views

Resolució de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de Cap del Servei d’Emissions (SAMC)

Comunicació CVMC - maig 24, 2024

Es publica la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball convocada per Resolució de 9 de maig de 2024 (cap de Servei d’Emissions), ordenada d’acord amb l’autobaremació.

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions
Selecció de Personal
171 views
Selecció de Personal
171 views

Convocatòria d’una borsa de treball temporal de Cap del servei d’emissions

Comunicació CVMC - maig 13, 2024

Publicació de la convocatòria i les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria de Cap del servei d'emissions en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC. Auxiliar administratiu/iva (quinzé requeriment)
Selecció de Personal
166 views
Selecció de Personal
166 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC. Auxiliar administratiu/iva (quinzé requeriment)

Comunicació CVMC - abr. 25, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball Auxiliar administratiu/iva, llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits i llista de persones que han presentat al·legacions i la causa d’estimació o desestimació.

Més d'aquesta categoria