Llibre d'Estil

1. La CVMC. Principis Generals

Tal com expressa la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat, en el seu preàmbul, «resulta inqüestionable que l’existència d’uns potents i rigorosos mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública són essencials per a la conformació d’una opinió pública plural i responsable, i un estímul per a la participació ciutadana en els assumptes públics, a més d’una eina de vertebració social i afirmació de la identitat i l’autonomia política de la nostra terra».

Si prenem com a base aquests principis, i en virtut de l’esmentada Llei 6/2016 i del mandat marc previst en l’article 6, la cvmc ha d’atendre els següents principis generals recollits en l’article 5 de la llei:

Article 5. Principis que cal observar en la prestació del servei públic

1. En l’exercici de la funció de servei públic, la Corporació i les societats prestadores de serveis de ràdio i televisió, per a la gestió i la realització dels interessos generals que tenen encomanats, hauran de:

a) Garantir la generació de continguts informatius i la difusió d’informació objectiva, veraç, accessible i imparcial, que s’haurà d’ajustar plenament al criteri d’independència professional, i la pluralitat política, social, ideològica i territorial de la Comunitat Valenciana.

b) Facilitar el debat democràtic i la lliure expressió d’opinions; garantir la diferència entre informacions i opinions, la identificació dels que sustenten aquestes últimes i la lliure expressió, en ambdós casos dins dels límits que estableix l’article 20.4 de la Constitució, com també desenvolupar procediments que garantisquen el dret de rèplica.

c) Promoure la participació plural i democràtica en les informacions i els continguts mitjançant l’exercici del dret d’accés als mitjans.

d) Garantir el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones, com també vetlar per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes en la societat, i promoure-la.

Adoptar, mitjançant l’autoregulació, codis de conducta tendents a transmetre el principi d’igualtat, excloent continguts sexistes, especialment en la programació infantil i juvenil.

e) Promoure el principi d’igualtat efectiva entre homes i dones, que haurà d’informar, amb caràcter transversal, l’actuació de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que l’integrarà, de forma activa, en l’adopció i l’execució de les seues disposicions normatives, com també en la definició, el pressupost i l’execució del conjunt de les seues activitats.

f) Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els nomenaments i les designacions en els càrrecs de responsabilitat que els corresponguen, i vetlar perquè aquest principi es respecte en la resta de nomenaments dins de la Corporació.

g) Garantir el principi d’igualtat de drets per a les persones amb discapacitat, com també vetlar per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada d’aquestes en la societat, i promoure-la.

h) Promoure el principi d’igualtat de drets per a les persones amb discapacitat, que haurà d’informar, amb caràcter transversal, l’actuació de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que l’integrarà, de forma activa, en l’adopció i l’execució de les seues disposicions normatives, com també en la definició, el pressupost i l’execució del conjunt de les seues activitats.

i) Afavorir la convivència, el respecte, el diàleg i la cooperació entre les persones amb independència de l’origen, l’ètnia, les creences, l’orientació sexual o qualsevol altra circumstància personal o social.

j) Promoure la visibilitat de la diversitat d’opcions afectives i sexuals, de diversos models de família i d’identitat o expressió de gènere, com també cooperar en les estratègies contra la discriminació del col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

k) Promoure i difondre els valors històrics, culturals, educatius i lingüístics, amb tota la riquesa i la varietat, per a contribuir al desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

l) Promoure i difondre la identitat, els valors i els interessos de la Comunitat Valenciana –particularment del patrimoni històric, cultural, lingüístic i econòmic– i de totes les polítiques que contribuïsquen a la cohesió social i territorial.

m) Prestar una especial atenció a les necessitats d’informació de proximitat.

n) Promoure la cohesió territorial i la diversitat lingüística mitjançant la difusió en valencià, que serà la llengua vehicular dels mitjans públics que depenguen de la Generalitat.

o) Promoure el coneixement i l’ús de llengües estrangeres, i de les altres llengües i modalitats lingüístiques de l’Estat.

p) Atendre les demandes de l’audiència de la Comunitat Valenciana, assegurant-ne la màxima continuïtat i cobertura geogràfica i social, amb el compromís d’oferir qualitat, diversitat, innovació i exigència ètica, i facilitar l’accés als distints gèneres de programació i als esdeveniments institucionals, socials, culturals i esportius.

q) Promoure el coneixement i la difusió dels principis constitucionals i estatutaris, i els valors de la pau i els que formen part de la Declaració Universal dels Drets Humans.

r) Donar suport a la integració social de les minories i donar veu i visibilitat a grups socials amb necessitats específiques. Així garantirà l’accés de les persones amb diversitat funcional en situació d’igualtat i no-discriminació, prestant especial atenció a la inclusió sociolaboral de col·lectius desfavorits i, en especial, a les persones amb diversitat funcional o en situació de dependència.

s) Promoure la defensa dels drets dels menors.

t) Promoure el coneixement del patrimoni cultural, natural i ambiental de la Comunitat Valenciana.

u) Difondre el coneixement dels drets dels consumidors i dels usuaris.

v) Fomentar la producció de continguts audiovisuals i promoure la creació digital i multimèdia, com també la difusió, com a aportació al desenvolupament de la indústria cultural i audiovisual valenciana, i contribuir a la creació d’ocupació, a la dignificació professional dels treballadors i treballadores del sector públic i privat de l’audiovisual valencià i a la dinamització econòmica de la Comunitat Valenciana.

w) Vetlar per la conservació dels arxius històrics audiovisuals que tinga encomanats i, si escau, donar suport a la creació i a la difusió d’un arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana.

x) Fomentar el coneixement, la salvaguarda i el respecte dels valors ecològics, paisatgístics i de protecció del medi ambient.

y) Complir amb el principi d’equilibri financer anual en termes de sistema europeu de comptes.

z) Aplicar, en la gestió general i, en particular, en l’assignació de recursos, mecanismes adequats de legalitat i control intern, i garantir criteris de transparència, prudència econòmica i eficiència.

aa) Promoure i fomentar l’accés i la utilització de les noves tecnologies i noves vies de difusió a fi d’impulsar la societat de la informació.

bb) Promoure continguts o canals radiofònics i de televisió de contingut cultural, educatiu o formatiu, en col·laboració amb les institucions d’aquest àmbit.

cc) Atendre la resta de principis que s’arrepleguen en la legislació secto rial que siga aplicable.

2. La prestació d’aquest servei públic es realitzarà a través de canals generalistes, plataformes o contenidors en obert i d’àmbit autonòmic amb la possibilitat de difusió nacional i internacional, com també amb l’oferta de serveis connexos o interactius i d’informació en línia, orientats a la consecució dels objectius generals previstos en l’apartat anterior.

En la mesura que les disponibilitats econòmiques i tecnològiques ho permeten i es dispose dels mitjans personals i materials necessaris, s’hi podran incorporar canals o contenidors específics.

3. La programació de servei públic atorgarà prioritat a la informació, que n’ha de constituir l’eix fonamental; estimularà el coneixement de la realitat, l’actitud crítica, la reflexió i la participació ciutadanes, i inclourà, a més dels programes de contingut informatiu general, la programació infantil, cultural, divulgativa i d’entreteniment.

Aquests principis, que s’expressen en la Llei 6/2016, queden concretats, tal com estableix l’article 6 de la mateixa llei, en el mandat marc de la cvmc, aprovat per les Corts Valencianes per majoria de tres cinquenes parts i amb una durada de sis anys.

En el preàmbul s’indica que:

Correspon a aquest mandat marc traslladar les directrius de les Corts Valencianes a la cvmc per a donar compliment als objectius generals de la prestació del servei públic de radiotelevisió, de forma que aquest siga un element de vertebració de la realitat social, econòmica i cultural de la Comunitat Valenciana i de la seua diversitat territorial, la promoció de la llengua valenciana i, d’altra banda, establir el funcionament democràtic i la pluralitat, la transparència, l’accés dels grups socials i polítics i la independència dels professionals que hi desenvolupen la seua feina, fent compatible el principi fonamental d’utilitat pública, rendibilitat social i la viabilitat econòmica dins dels criteris de legalitat i control dels recursos i de transparència, prudència econòmica i eficiència.

Els objectius generals de la cvmc figuren en l’article 4 del mandat marc aprovat l’any 2017:

Article 4. Objectius generals

1. Garantir la informació objectiva i plural, produïda des de la independència professional i atenent el pluralisme polític, social, cultural i ideològic.

2. Exercir com a motor del sistema comunicatiu, la indústria audiovisual i la cultura valenciana.

3. Distingir entre informació i opinió, i separar programació i publicitat.

4. Impulsar una programació de qualitat.

5. Respectar l’honor, el dret a la intimitat i el dret a la pròpia imatge de les persones, incloent-hi el dret de rèplica.

6. Vetlar pels arxius històrics audiovisuals.

7. Impulsar la producció audiovisual valenciana des de criteris de professionalitat i qualitat.

8. Manteniment de tecnologies i sistemes de difusió per tal de complir i desenvolupar de manera òptima les funcions de servei públic.

9. Prestar una especial atenció a les necessitats d’informació de proximitat.

10. Promoure el coneixement i l’ús de llengües estrangeres, i de les altres llengües i modalitats lingüístiques de l’Estat.

11. La cvmc i les societats prestadores de serveis de ràdio i televisió tindran en compte la realitat dels valencians i les valencianes que viuen a l’exterior i promourà la seua relació amb la societat valenciana. Per a això, i per a fomentar la projecció de la cultura i la indústria audiovisual valencianes a l’exterior, sense perjudici del que estableix l’article 5.2 de la Llei 6/2016, es garantirà que els continguts emesos pels diferents canals, i també els continguts específics, siguen accessibles en línia a través dels diferents mitjans tecnològics existents (pàgines web, podcasts, aplicacions mòbils, etc.) i amb aplicacions adaptades a les televisions intel·ligents.