Societat Anònima de Mitjans de Comunicació

Façana principal CVMC

La Corporació exercirà la funció de servei públic directament i a través de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant la Societat). La Corporació será titular de la totalitat de les accions de la Societat, que es regirà per aquesta llei, els seus estatuts socials, les normes reguladores de les empreses de la Generalitat en allò que els siga aplicable, la normativa econòmica-financera d’aplicació al sector públic empresarial valencià i també per la legislació mercantil i la normativa aplicable en matèria audiovisual. (LLEI 6/2016, de 15 de juliol).

El director general de la Societat és Alfred Costa i Folgado