Legislació

Mandat Marc CVMC

Mandat marc a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació prevista en l’article 6 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiotelevisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat.

Preàmbul
Les Corts van aprovar la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat, mitjançant el qual es restablien els drets que havien quedat derogats el 27 de novembre de 2013.

El servei públic de radiodifusió i televisió és un servei essencial que és garantia dels drets de llibertat d’expressió, d’informació i comunicació, de dret a la pluralitat informativa i a l’elecció de les fonts d’informació.

La Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic de titularitat de la Generalitat, regula el règim jurídic per a la prestació del servei públic de radiodifusió i televisió de la Generalitat Valenciana, recuperat mitjançant la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de la Generalitat.

La nova Llei 6/2016, de 15 de juliol, encomana a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (d’ara en avant, CVMC) la gestió del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, i sotmet la seua activitat als principis i valors de la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana i d’altres que vénen recollits en l’esmentat text legal.

La llei atribueix a les Corts Valencianes la fixació dels objectius bàsics de servei públic que ha de desenvolupar la Corporació, per un període de sis anys (article 6) o nous anys (disposició addicional cinquena), i denomina mandat marc l’instrument normatiu en què ha de concretar-se.

En aquest sentit, l’article 6 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat estableix que:

«1. Els objectius generals de la funció de servei públic encomanada a la Corporació i les societats prestadores dels serveis de ràdio i televisió i les línies estratègiques que ha de perseguir i aconseguir en la prestació del servei públic que s’estableixen en aquesta llei es concretaran en el mandat marc que les Corts aproven per a la Corporació per majoria de tres cinquens.

Els objectius generals i de programació establits en el mandat marc han de ser revisats per les Corts cada sis anys. […]»

Així, el mandat marc és l’eina fonamental per a establir el model de radiotelevisió autonòmica valenciana i amb la qual desenvolupar els objectius i les obligacions de la programació de la Corporació i les seues societats.

Correspon a aquest mandat marc traslladar les directrius de les Corts Valencianes a la CVMC per donar compliment als objectius generals de la prestació del servei públic de radiotelevisió, de forma que aquest siga un element de vertebració de la realitat social, econòmica i cultural de la Comunitat Valenciana i de la seua diversitat territorial, la promoció de la llengua valenciana i, d’altra banda, establir el funcionament democràtic i la pluralitat, la transparència, l’accés dels grups socials i polítics i la independència dels professionals que hi desenvolupen la seua feina, fent compatible el principi fonamental d’utilitat pública, rendibilitat social i la viabilitat econòmica dins dels criteris de legalitat i control dels recursos i de transparència, prudència econòmica i eficiència.

L’objectiu essencial de la nova Corporació és millorar l’entorn social en el qual s’inscriu, i també actuar amb responsabilitat i de manera ètica envers la societat. Per tant, ha de contribuir a l’articulació d’un sistema comunicatiu i cultural propi, cal que esdevinga un element aglutinador de la ciutadania i es fa necessari que atenga activitats d’interés per a l’espai públic. Ha de mantenir un papel educador i exemplar en àmbits com la igualtat, l’accessibilitat, el respecte a la imatge i la intimitat de les persones o dels col·lectius desfavorits. També s’ha de comprometre amb els objectius de qualitat democràtica i en la defensa del pluralisme, en la promoció del valencià, en la desgovernamentalització, en la independència i la responsabilitat professional, en l’impuls del sector audiovisual i en la promoció de les noves tecnologies.

Reglament de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Estatuts de la Federació d’organismes o entitats de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA)