Consell Rector

El Consell Rector és el màxim òrgan de la Corporació i el responsable del compliment dels objectius generals de servei públic i principis de programació establerts per a la Corporació i les seues societats, així com de la bona administració i govern d’aquestes. (LLEI 6/2016, de 15 de juliol)

El Consell Rector està presidit per Miquel Francés i Domènec

El Ple de les Corts, en compliment del que estableixen els articles 13.3.a i c i 14, i en la disposició transitòria tercera de la LLEI 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat és l’encarregat d’elegir els vocals del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, els vocals en representació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana i el vocal en representació dels treballadors i treballadores de la CVMC.

Vocals del Consell Rector
José Martínez Sáez
María Lozano Estivalis
Vicente Cutanda Mansilla
Rosa Yagüe Perales
Marc Pallarès Piquer

Vocals en representació del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana
Lola Bañón Castelló
Javier Marzal Felici

Vocal en representació del Consell de la Ciutadania
Rosa María Agost Canós

Vocal en representació dels treballadors i de les
treballadores de la CVMC i l’SAMC
Rafael Alborch Bataller