Mandat Marc CVMC

Convocatòria de direcció d’administració de la CVMC

maig 27, 2017
1650 Views

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a les bases de la convocatòria d’un concurs per a la proposta de nomenament de la direcció d’administració de la Corporació.

La Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit  autonòmic, de titularitat de la Generalitat, no preveu en l’estructura de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació cap lloc de caràcter gerencial per a dirigir-ne l’aparell administratiu.

Aquesta figura és necessària per a coordinar els departaments que formaran l’estructura burocràtica del grup empresarial constituït per la Corporació i per la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.

La Llei 6/2016, de 15 de juliol preveu en l’article 12.3 que correspon a la Presidència: “l) Dirigir i coordinar les activitats dels òrgans directius de la Corporació, de conformitat amb les directrius del Consell.” I “m) La direcció superior del personal i dels serveis de la Corporació sota les directrius bàsiques que en aquesta matèria establisca el Consell Rector.”

D’altra banda, l’article 16.3 disposa que correspon al Consell Rector: “f) l’aprovació de les normes bàsiques reguladores dels procediments de selecció del personal.” I “o) Nomenar i, si és el cas, cessar l’equip directiu de primer nivell de la Corporació.”

El Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim econòmico-financer del sector públic empresarial i fundacional, estableix en l’article 19 que l’elecció del personal directiu dels ens del sector públic s’ha de basar en criteris de competència, professionalitat i experiència en l’exercici de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada.

D’altra banda, l’article 3.1 del Decret 95/216, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat, disposa que “La idoneïtat de l’elecció de personal que ocupa llocs de caràcter directiu s’ha de basar en criteris de solvència acadèmica, professional, tècnica, científica o artística; experiència en l’exercici de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada; capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies, polítiques i programes que facen possible aconseguir per part de l’organització la seua missió i objectius a través d’una gestió amb indicadors; capacitat de comunicació i negociació; la formació en igualtat de gènere; el coneixement d’idiomes, especialment dels cooficials de la Comunitat Valenciana, o altres criteris específics relacionats amb les funcions assignades.”

Pots estar interessat

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció  Informatius Diaris de l’SAMC
Selecció de Personal
70 views
Selecció de Personal
70 views

Resolució llista definitiva autobaremació i memòria per al lloc de Subdirecció Informatius Diaris de l’SAMC

Comunicació CVMC - jul. 26, 2021

Llista de persones admeses i excloses en la borsa de treball per a la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris de l'SAMC, ordenada d’acord amb l’autobaremació i es publica la puntuació de la memòria.

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris
Selecció de Personal
116 views
Selecció de Personal
116 views

Resolució llista provisional autobaremació SAMC subdirecció informatius diaris

Comunicació CVMC - jul. 16, 2021

Publicació de la llista provisional de les persones admeses i excloses en la borsa de treball de la categorria Subdirecció d’Informatius Diaris.

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris
Selecció de Personal
454 views
Selecció de Personal
454 views

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris

Comunicació CVMC - jul. 05, 2021

Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de Subdirecció d’Informatius Diaris, composició de la comissió, criteris de valoració, sol·licitud d'inscripció i preguntes freqüents.

Més d'aquesta categoria