Convocatòria del lloc de direcció informatius SAMC

març 10, 2020
435 Views

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per la qual es convoca el concurs per a la proposta de nomenament de la Direcció d’Informatius de l’entitat.

La Llei 6/2016, de 15 de juliol, preveu en l’article 23 que correspon a la Direcció General: “c) Proposar el nomenament i el cessament del personal directiu de les societats dependents de la Corporació.”

D’altra banda, en l’article 16.3 disposa que correspon al Consell Rector: “f)…aprovació de les normes bàsiques reguladores dels procediments de selecció del personal.” I “q) Autoritzar el nomenament del personal directiu de les societats, a proposta de la Direcció General.”

En particular, respecte a la direcció d’informatius disposa en el seu article 25.2 que correspon al Consell d’Informatius: “e) Informar amb caràcter vinculant les propostes de nomenament dels directors o directores dels serveis informatius. En el cas de ser negatiu l’informe haurà de motivar-se i si es rebutgen tres propostes consecutives, el Consell Rector, a la vista de la motivació podrà decidir sobre el caràcter vinculant de l’informe o autoritzar el nomenament.”

I El Reglament orgànic i de funcionament del Consell d’Informatius disposa en el seu article 18 que: “La Direcció d’Informatius l’ostentarà un o una professional de prestigi, amb experiència acreditada de més de 5 anys en els mitjans de comunicació. 2. El Consell d’Informatius convocarà a votar l’assemblea de la Redacció perquè es pronuncie sobre la proposta de nomenament i després elaborarà l’informe de ratificació o no ratificació, d’acord amb el que exposa l’article 25 de la Llei 6/2016 i que té caràcter vinculant.”

Per Resolució de 9 de març de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es dona publicitat a les bases dels concursos per a la proposta de nomenament del personal directiu de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

I per tot això,

RESOLC

Primer. Convocar el procés de selecció de la persona proposada per a ocupar el lloc de Direcció d’Informatius de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC).

Segon. Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació amb data 6 de març de 2020 i publicades en el web corporatiu (apartat Selecció de Personal) per Resolució del seu president de data 9 de març de 2020.

Tercer. Sota la dependència de la Direcció General de l’SAMC, corresponen a la Direcció d’Informatius les funcions següents:

 1. Garantir el dret a la informació veraç i imparcial i a uns contingut
  que respecten la dignitat de les persones, el pluralisme polític, social,
  cultural i religiós.
 2. Dissenyar i controlar el fluxos de treball de l’àrea
  informativa del centre de producció i emissió.
 3. Proposar els continguts a emetre i encomanar-los.
 4. Controlar els recursos pressupostaris de l’Àrea
  d’Informatius i fer els seguiments de qualitat i de responsabilitat social amb els indicadors marcats per la legislació.
 5. Adequar els continguts a l’audiència.
 6. Planificar procediments de millora i optimització recursos. Tant econòmics com humans.

Quart. Les retribucions del lloc són les que corresponen a un lloc classificat en l’administració de la Generalitat com a A 30 E050.

Cinqué. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de publicar-se la convocatòria en el lloc web de la Corporació. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de les 15:00 hores de l’últim dia de termini.

Sisé. Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació que acredite el compliment dels requisits, els mèrits, la memòria i el curriculum vitae, hauran de dirigir-se a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació i presentar-se a la seua seu, Centre de Producció de Programes, ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100 Burjassot (València), planta sisena, Departament de Recursos Humans.

Els aclariments podran demanar-se per escrit a través del correu electrònic secretaria@cvmc.es.

Seté. La comissió de valoració estarà integrada per les següents persones:

President: Alfred Costa Folgado, director general de l’SAMC.

Vocal: Juan José Bas Portero, vicedegà de Comunicació, Universitat CEU Cardenal Herrera.

Secretària: Ana Pérez Marí, directora de Recursos Humans de la CVMC.

Burjassot, 10 de març de 2020

El director general de Societat Anònima de Mitjans de Comunicació

Alfred Costa Folgado.

 

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 7)
Selecció de Personal
24 views
Selecció de Personal
24 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 7)

Comunicació CVMC - set. 23, 2020

RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball temporal (Fase 7).

El Consell Rector aprova l’avantprojecte de pressupostos del 2021
Premsa
84 views
Premsa
84 views

El Consell Rector aprova l’avantprojecte de pressupostos del 2021

Comunicació CVMC - set. 15, 2020

El Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha aprovat aquest matí l’avantprojecte de pressupostos per a l’any 2021. La CVMC inclou en els comptes previstos per a l’any vinent una subvenció de la Generalitat Valenciana de 58.297.335 d’euros,

Resolució publicació novè requeriment borsa SAMC
Selecció de Personal
234 views
Selecció de Personal
234 views

Resolució publicació novè requeriment borsa SAMC

Comunicació CVMC - set. 11, 2020

Requeriment de documentació a les persones indicades de les borses de Periodistes redactor/a, Periodista esportiu i Operador/a d'equip per a Alacant, Burjassot, Castelló i Madrid

Més d'aquesta categoria