Convocatòria del lloc de direcció de comunicació i publicitat SAMC

març 10, 2020
452 Views

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2020, del director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana per la qual es convoca el concurs per a la proposta de nomenament de la Direcció de Comunicació i Publicitat de l’entitat.

La Llei 6/2016, de 15 de juliol, preveu en l’article 23 que correspon a la Direcció General: “c) Proposar el nomenament i el cessament del personal directiu de les societats dependents de la Corporació.”

D’altra banda, en l’article 16.3 disposa que correspon al Consell Rector: “f)…aprovació de les normes bàsiques reguladores dels procediments de selecció del personal.” I “q) Autoritzar el nomenament del personal directiu de les societats, a proposta de la Direcció General.”

Per Resolució de 9 de març de 2020, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es dona publicitat a les bases dels concursos per a la proposta de nomenament del personal directiu de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

I per tot això,

RESOLC

Primer. Convocar el procés de selecció de la persona proposada per a ocupar el lloc de Direcció de Comunicació i Publicitat de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC).

Segon. Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació amb data 6 de març de 2020 i publicades en el web corporatiu (apartat Selecció de Personal) per Resolució del seu president de data 9 de març de 2020.

Tercer. Com a requisit addicional per a ocupar el lloc s’exigeix haver exercit, al menys durant tres anys, funcions de direcció de comunicació en una entitat pública o privada.

Quart. Sota la dependència de la Direcció General de l’SAMC, corresponen a la Direcció de Comunicació i Publicitat les funcions següents:

  1. Planificar les estratègies comunicatives de la CVMC i de l’SAMC.
  2. Implementar campanyes i supervisar la imatge corporativa que es projecta dels mitjans públics en la societat.
  3. Planificar la captació de publicitat i les relacions de col·laboració amb les empreses de la Comunitat Valenciana.
  4. Desplegar un pla de màrqueting de la CVMC i l’SAMC.
  5. Gestionar les relacions amb les empreses de publicitat o de màrqueting que treballen per a l’SAMC i la CVMC.
  6. Totes aquelles funcions que, referides a la Direcció de Comunicació i Publicitat, li siguen encomanades per la Direcció General.

Cinqué. Les retribucions del lloc són les que corresponen a un lloc classificat en l’administració de la Generalitat com a A 26 E049.

Sisé. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de publicar-se la convocatòria en el lloc web de la Corporació. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de les 15:00 hores de l’últim dia de termini.

Seté. Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació que acredite el compliment dels requisits, els mèrits, la memòria i el curriculum vitae, hauran de dirigir-se a la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació i presentar-se a la seua seu, Centre de Producció de Programes, ctra. del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100 Burjassot (València), planta sisena, Departament de Recursos Humans.

Els aclariments podran demanar-se per escrit a través del correu electrònic secretaria@cvmc.es.

Huité. La comissió de valoració estarà integrada per les següents persones:

President: Alfred Costa Folgado, director general de l’SAMC.

Vocal: César Martí Fernández, director de Continguts i Programes de l’SAMC.

Secretària: Ana Pérez Marí, directora de Recursos Humans de la CVMC.

Burjassot, 10 de març de 2020.

El director general de Societat Anònima de Mitjans de Comunicació

Alfred Costa Folgado

Pots estar interessat

La Junta de general de FORTA es reuneix a València amb motiu del tercer aniversari de la televisió d’À Punt
Premsa
107 views
Premsa
107 views

La Junta de general de FORTA es reuneix a València amb motiu del tercer aniversari de la televisió d’À Punt

Comunicació CVMC - juny 10, 2021

Aquest matí s’ha celebrat la junta general de FORTA, la Federació d’Organismes de Radio i Televisions Autonòmiques, a València, amb l’assistència de la majoria dels representants dels mitjans públics autonòmics.

Resolució publicació definitiva i persones candidates CVMC (Fase 10)
Selecció de Personal
106 views
Selecció de Personal
106 views

Resolució publicació definitiva i persones candidates CVMC (Fase 10)

Comunicació CVMC - juny 09, 2021

Publicació de la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball temporal de Operador/a electrònic/a i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 10)
Selecció de Personal
105 views
Selecció de Personal
105 views

Resolució publicació puntuació provisional CVMC (Fase 10)

Comunicació CVMC - juny 01, 2021

Publicar la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball de Operador/a electrònic/a

Més d'aquesta categoria