Convocatòria Caps de departament de la CVMC

set. 21, 2018
244 Views

NOTA INFORMATIVA

Resolució de 18 de setembre de 2018, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es convoquen borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de determinades categories professionals en la Corporació (DOGV de 21.09.2018)

 

TINGA EN COMPTE LA INFORMACIÓ SEGÜENT:

 

1.- És obligatòria la presentació presencial? On he de presentar la sol·licitud?

La presentació presencial és obligatòria. No existeix la possibilitat de presentar-la telemàticament.

La sol·licitud, conjuntament amb la fulla d’autobaremació haurà de dirigir-se a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i presentar-se en la seua seu (CPP. Polígon Acc. Ademús, s/n 46100 Burjassot, València) en horari de 9 a 14 hores i de 17 a 19 hores o per qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CAS QUE FOREN PRESENTADES EN UN REGISTRE DIFERENT AL DE LA SEU DE LA CVMC, EL DIA DE LA PRESENTACIÓ HAURÀ D’ENVIAR-SE PER CORREU ELECTRÒNIC LA CÒPIA DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA AMB EL SEGELL DEL REGISTRE ADMINISTRATIU D’ENTRADA CORRESPONENT A: borsacaps@cvmc.es. SI NO ES REALITZA AQUEST TRÀMIT LA SOL·LICITUD NO SERÀ PROCESSADA.

2.- Cal tindre un compte de correu electrònic i un telèfon mòbil?

És imprescindible, ens comunicarem amb vosté per aquest mitjà.

3.- Puc presentar la meua sol·licitud per a més d’una borsa?

Sí. Per a poder inscriure’s en borses de diferents categories, cal presentar una sol·licitud per a cada una d’aquestes.

  1. Quins requisits s’exigeixen per a poder formar part de la borsa d’una categoria?

És una condició indispensable per a poder formar part de la borsa corresponent, reunir tots i cada un dels requisits establits per a poder accedir als llocs que hi ha en cada una d’aquestes.

Cada categoria té els seus requisits (de titulació, valencià i anglés).

Aquests requisits els trobarà al final de la convocatòria.

Els requisits són posseir una titulació, un determinat nivell de valencià i un determinat nivell d’anglés. HAN DE TENIR-LO TOTS.

5.- Titulació exigida per als llocs i/o categories: quan en la convocatòria, després de assenyalar una titulació universitària específica, utilitza l’expressió “o equivalents” ES REFEREIX a titulacions d’altres plans d’estudi que han sigut declarades oficialment com a equivalents a la qual es requereix.

Recorde: els requisits han de complir-se per poder formar part de les borses.

Els mèrits només determinen l’ordre en què s’ubica en la borsa, tindre’ls o no, no impedeix accedir-hi.

El C1 de valencià  i el C1 d’anglés són requisits i no han de consignar-se com a mèrits.

Llija detingudament la base que contempla els mèrits que es valoren, doncs d’incorporar mèrits que no s’ajusten a ella, serà rebaremat o exclòs el mèrit.
Per exemple, en cursos de formació: únicament seran valorats aquells el contingut dels quals estiga relacionat directament amb l’actualització dels coneixements a desenvolupar en el lloc de treball a ocupar, i sempre que es tracte de cursos homologats o reconeguts per les administracions públiques, així com per les universitats i el centre de formació del grup de l’antiga RTVV.

  1. Com es realitza la inscripció?

S’accedeix a la sol·licitud a través de l’enllaç que es troba en aquesta pàgina.

Una vegada en el formulari ha d’elegir, en primer lloc, el lloc o la categoria professional en la borsa de la qual desitja inscriure’s d’entre les que figuren en el desplegable.

A continuació, òmpliga les seues dades personals.

Passem a completar l’apartat DOCUMENTACIÓ: El primer és indicar amb quina titulació accedisc. És possible que s’admeten diverses titulacions per a accedir-hi i que vosté en tinga més d’una: elegisca una d’aquestes perquè la resta d’igual o superior nivell acadèmic les podrà utilitzar com a mèrit.

Els apartats 2 i 3 li indicaran els requisits de valencià i d’anglés, si és el cas, exigits per a poder accedir a la borsa.

Els apartats següents contemplen els mèrits que vosté declara posseir.

Ha de completar la inscripció emplenant tots els formularis i imprimint la sol·licitud. Posteriorment haurà de presentar-la en els llocs indicats en l’apartat 1.

  1. Com m’informe de les fases del procés?

En la pàgina web de la CVMC, en l’apartat relatiu a selecció de personal, s’actualitzarà periòdicament la informació.

  1. Quan he de presentar els documents acreditatius que complisc els requisits i els mèrits que he declarat?

En la resolució per la qual s’ordene la publicació de la relació d’integrants de la borsa de treball corresponent, s’indicarà el termini per a presentar la documentació, en el lloc que s’indique.

9.- Qualsevol dubte referit a la interpretació de les bases pot consultar-se en:

dubtesborsa@cvmc.es

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació provisional borses SAMC
Selecció de Personal
81 views
Selecció de Personal
81 views

Resolució publicació puntuació provisional borses SAMC

Comunicació CVMC - gen. 16, 2019

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per  21 de novembre 2018.

Correcció errades puntuació provisional CVMC (Tècnic/a) jurídic/a)
Selecció de Personal
51 views
Selecció de Personal
51 views

Correcció errades puntuació provisional CVMC (Tècnic/a) jurídic/a)

Comunicació CVMC - gen. 15, 2019

Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2019, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació provisional de les persones la baremació de les quals ha sigut revisada pertanyents a la borsa de treball convocada per Resolució de 20 de novembre de 2018 (tècnic/a jurídic/a).

Publicació puntuació definitiva i persones candidates Borsa SAMC (segona part)
Selecció de Personal
141 views
Selecció de Personal
141 views

Publicació puntuació definitiva i persones candidates Borsa SAMC (segona part)

Comunicació CVMC - gen. 09, 2019

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2019, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada pertanyents a diverses borses de treball convocades per Resolució de 3 d’octubre de 2017 i s’aprova la llista de les persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits (segona part).

Més d'aquesta categoria