Consell d’Informatius

Què és?

Tal com estableix l’article 25 de la Llei 6/2016, el Consell d’Informatius és l’òrgan intern de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) en què participa el conjunt de professionals que intervenen en el procés d’elaboració de continguts informatius, per a vetlar per la independència, l’objectivitat i la veracitat de les informacions difoses.

Funcions

1. D’acord amb l’article 25 de la Llei 6/2016, són funcions del Consell d’Informatius

a) Vetlar per la independència dels professionals de la informació davant de la direcció de cada societat, davant de les administracions públiques en general i davant de qualssevol altres organitzacions públiques o privades.
b) Promoure la independència editorial de la Corporació i les societats que en depenguen, d’acord amb el que preveu la legislació general audiovisual i en aquesta llei en allò que refereix a les funcions que té de servei públic.
c) Informar, amb caràcter previ a la difusió, sobre la línia editorial, com també participar en l’elaboració dels llibres d’estil.
d) Informar amb caràcter periòdic sobre la programació informativa difosa.
e) Informar amb caràcter vinculant de les propostes de nomenament dels directors o directores dels Serveis Informatius. En cas de ser negatiu, l’informe haurà de motivar-se i si es rebutgen tres propostes consecutives, el Consell Rector, a la vista de la motivació, podrà decidir sobre el caràcter vinculant de l’informe o autoritzarne el nomenament.

2. També correspon al Consell d’Informatius:

a) Vetlar pel compliment del reglament del Consell d’Informatius i dels principis establits en la Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat i en el Llibre d’estil de la CVMC.
b) Assessorar el personal de la Redacció sobre els drets professionals i les obligacions que els hi corresponen.
c) Representar el col·lectiu de professionals de la informació de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en les qüestions recollides en aquest reglament.
d) Actuar com a instància de comunicació i diàleg entre la Direcció i els professionals de la informació en tot el que afecta aquest reglament.
e) Participar en la comissió de seguiment del Llibre d’estil de la CVMC.
f) Participar en l’elaboració de codis de bones pràctiques o d’altres que afecta el personal que forma la Redacció.

Informes anuals del Consell d’Informatius

El Consell d’Informatius elaborarà un informe anual que permeta identificar les dificultats i problemes sorgits al llarg de l’any

El Consell d’Informatius està compost per:

President: Joan Durà

Vicepresidenta: Adelaida Ferre

Secretari: Xavier García del Valle

Vocals:

Xelo Gimeno

Santiago López

Tica Cuesta