Consell de la Ciutadania

Què és?

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria de programació i de continguts. Aquest consell assisteix el Consell Rector i la direcció general en la definició i l’avaluació de les polítiques i estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la corporació. Té, a més, la missió d’oferir la perspectiva de les diferents audiències i identificar qüestions i demandes que puguen ser rellevants per a ser considerades pel Consell Rector.

Funcions

Les funcions del Consell de la Ciutadania establides en l’article 20 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat són:
a) Informar amb caràcter preceptiu i no vinculant el Consell Rector sobre les línies bàsiques de la programació i sobre els aspectes relatius a la programació inclosos en el contracte programa.

b) Exercir la defensa de l’audiència, rebent i instruint, mitjançant els mitjans habilitats a aquest efecte, les queixes de la ciutadania, contribuint a capacitar l’audiència per a un exercici crític, actiu i exigent en la seua demanda per un procés comunicatiu democràtic i de qualitat.

c) Emetre un informe semestral sobre el desenvolupament de les programacions dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.

d) Elaborar els informes o dictàmens que li encarregue el Consell Rector i, especialment, sobre el desenvolupament del contracte programa en els aspectes relatius a la programació, com la qualitat, l’impacte social i cultural i les dades d’audiència i del compliment de les quotes d’accessibilitat.

e) Recollir les demandes, els suggeriments i els comentaris dels usuaris i fer-los arribar al Consell Rector.

f) Proposar al Consell Rector totes les mesures o iniciatives que contribuesquen a millorar la qualitat de la programació.

Composició

President del Consell de la Ciutadania

Vicent Moreno Montañés

Vicepresidenta del Consell de la Ciutadania

Mª Consuelo Álvarez Sanchis

Vocals del Consell de la Ciutadania

Lidia Vicente Tena
Marta Martín Llaguno
Alexis Lara Climent
Inmaculada Galdón Rubio
Vicente Inglada Alcaide
Carme Manuel Cuenca
Lina Soler i Quilis
Paula Lapeña Mompó
Carlos Giménez Pons
Vicent Torrent Centelles

Queixes i suggeriments

El Consell de la Ciutadania té entre les seues principals competències la defensa de l’audiència i per a això hem disposat el formulari següent en el qual podeu expressar les queixes, suggeriments i les propostes que considereu oportunes.
Gràcies per la vostra col·laboració.

  Dades Personals *

  (Dades no obligatòries si només desitja manifestar la seua proposta o opinió i no precisa de resposta personalitzada)

  Idioma amb el qual desitja comunicar-se
  ValenciàCastellà
  Mitjà
  TVRàdioWeb i xarxes socials
  Motiu i descripció*

  (Precise el màxim possible data i hora d'emissió per a agilitzar el tràmit)

  ProgramesInformatiusGraellaAltres  Accepte la política de privacitat

  Les seues dades seran tractades per la CVMC, amb la finalitat de gestionar el seu dubte o qüestió. Les seues dades són tractades sobre la base del consentiment prestat mitjançant l’enviament d’aquest formulari. Les seues dades personals no seran cedides a tercers, excepte els supòsits previstos en la legislació vigent. Els/les usuaris/es les dades dels quals siguen objecte de tractament podran exercitar gratuïtament els drets d’accés i informació, rectificació, portabilitat, supressió o, si escau, oposició de les seues dades, en els termes especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de conformitat amb el procediment legalment establit. Aquests drets podran ser exercits dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a Carretera del Polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot, València. Les dades dels/de les usuaris/es les dades dels quals són tractades podran ser conservades mentre ells/elles no exercisquen els drets de supressió o oposició. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).