Consell de la Ciutadania

Què és?

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria de programació i de continguts. Aquest consell assisteix el Consell Rector i la direcció general en la definició i l’avaluació de les polítiques i estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la corporació. Té, a més, la missió d’oferir la perspectiva de les diferents audiències i identificar qüestions i demandes que puguen ser rellevants per a ser considerades pel Consell Rector.

Funcions

Les funcions del Consell de la Ciutadania establides en l’article 20 de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del servei públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat són:
a) Informar amb caràcter preceptiu i no vinculant el Consell Rector sobre les línies bàsiques de la programació i sobre els aspectes relatius a la programació inclosos en el contracte programa.

b) Exercir la defensa de l’audiència, rebent i instruint, mitjançant els mitjans habilitats a aquest efecte, les queixes de la ciutadania, contribuint a capacitar l’audiència per a un exercici crític, actiu i exigent en la seua demanda per un procés comunicatiu democràtic i de qualitat.

c) Emetre un informe semestral sobre el desenvolupament de les programacions dels diversos mitjans i serveis de la Corporació.

d) Elaborar els informes o dictàmens que li encarregue el Consell Rector i, especialment, sobre el desenvolupament del contracte programa en els aspectes relatius a la programació, com la qualitat, l’impacte social i cultural i les dades d’audiència i del compliment de les quotes d’accessibilitat.

e) Recollir les demandes, els suggeriments i els comentaris dels usuaris i fer-los arribar al Consell Rector.

f) Proposar al Consell Rector totes les mesures o iniciatives que contribuesquen a millorar la qualitat de la programació.

Composició

Presidenta del Consell de la Ciutadania

Julia SEVILLA MERINO

Vicepresident del Consell de la Ciutadania

Toño ABAD GARCÍA

Vocals del Consell de la Ciutadania

Lucía PERIS MESTRE
Verònica CANTÓ DOMÉNECH
Nuria TENDEIRO PARRILLA
Pilar DEVESA QUINTO
María Teresa PUERTES ANDREU
Vicente MUÑOZ PUELLES
Fernando MÓNER ROMERO
Andriy YAKÚBUV
Fernando VILAR MORENO
José Ignacio PASTOR PÉREZ
José REIG CRUAÑES

Queixes i suggeriments

El Consell de la Ciutadania té entre les seues principals competències la defensa de l’audiència i per a això hem disposat el formulari següent en el qual podeu expressar les queixes, suggeriments i les propostes que considereu oportunes.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Dades Personals *

(Dades no obligatòries si només desitja manifestar la seua proposta o opinió i no precisa de resposta personalitzada)

Idioma amb el qual desitja comunicar-se
ValenciàCastellà
Mitjà
TVRàdioWeb i xarxes socials
Motiu i descripció*

(Precise el màxim possible data i hora d'emissió per a agilitzar el tràmit)

ProgramesInformatiusGraellaAltresAccepte la política de privacitat

Sus datos serán tratados por CVMC, con el fin de gestionar su duda o cuestión. Sus datos son tratados en base al consentimiento prestado mediante el envío de dicho formulario. Sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo los supuestos previstos en la legislación vigente. Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, portabilidad, supresión o, en su caso, oposición de sus datos, en los términos especificados en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, a Carretera Polígono Acceso Ademuz, s/n, 46100, Burjassot, Valencia. Los datos de los usuarios cuyos datos son tratados, podrán ser conservados mientras que estos no ejerzan los derechos de supresión u oposición. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).