Mandat Marc CVMC

Composició de la Comissió de Valoració i de la Comissió Tècnica de les borses de treball de l’SAMC (serveis i subdireccions)

ag. 17, 2017
1513 Views

Resolució de 17 d’agost de 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió tècnica i de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV de 07.08.2017).

D’acord amb la base sisena de la Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en llocs amb rang de servei i subdirecció i se’n fa pública la convocatòria, per a la verificació dels mèrits, la comprovació del compliment dels requisits exigits per a l’accés i la resolució de les incidències que pogueren sorgir durant el procés de constitució de les borses, es constituirà una comissió tècnica els membres de la qual seran designats per la directora general de la Societat. Afig que per a avaluar la memòria i realitzar l’entrevista previstes en la base novena, es constituirà una comissió de valoració els membres de la qual seran designats per la directora general de la Societat i en la qual exercirà la presidència. La designació dels membres d’ambdues comissions s’efectuarà atenent criteris d’imparcialitat, professionalitat i paritat, en nombre imparell i no inferior a tres titulars amb els seus respectius suplents, inclosa la presidència. La composició es farà pública en el web de la CVMC.
Per això, resolc:

Primer

Nomenar les persones membres de la Comissió de Valoració següents:

TITULARS
Presidenta: Empar Marco Estellés
Vocal: César Martí Fernández
Secretària: Carolina Marín González

SUPLENTS
Presidenta: Remei Blasco Cháfer
Vocal: José Manuel García Duarte
Secretari: Ferran Bargues Estellés

Segon

Nomenar les persones membres de la Comissió Tècnica següents:

TITULARS
President: Ferran Bargues Estellés
Vocal: Maite Monar Van Vliet
Secretària: Pilar Duet Redón

SUPLENTS
Presidenta: Mª Carmen Serra Martínez
Vocal: José Francisco Soler Almudéver
Secretària: Immaculada Ródenas Marco

Burjassot, 17 d’agost de 2017.
La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
143 views
Selecció de Personal
143 views

Llista persones candidates Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 11, 2024

S'eleva a definitiva la llista de persones que integren la borsa de treball aprovada per la Resolució de 10 de juny de 2024, de la categoria Cap de Servei d’Emissions

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)
Selecció de Personal
159 views
Selecció de Personal
159 views

Llista provisional persones candidates borsa SAMC (Cap del Servei d’Emissions)

Comunicació CVMC - juny 07, 2024

Llista provisional de persones que integren la borsa de treball de Cap de Servei d’Emissions de l'SAMC. S'obre un termini de cinc dies hàbils per presentar les al·legacions

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i  entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions
Selecció de Personal
91 views
Selecció de Personal
91 views

Resolució publicació puntuació definitiva mèrits i entrevista SAMC Cap del Servei d’Emissions

Comunicació CVMC - juny 04, 2024

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Cap de Servei d’Emissions i citació a l’entrevista al candidat

Més d'aquesta categoria