Mandat Marc CVMC

Composició de la Comissió de Valoració i de la Comissió Tècnica de les borses de treball de l’SAMC (serveis i subdireccions)

ag. 17, 2017
1446 Views

Resolució de 17 d’agost de 2017, de la directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de la comissió tècnica i de la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball convocades per Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV de 07.08.2017).

D’acord amb la base sisena de la Resolució de 4 d’agost de 2017, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en llocs amb rang de servei i subdirecció i se’n fa pública la convocatòria, per a la verificació dels mèrits, la comprovació del compliment dels requisits exigits per a l’accés i la resolució de les incidències que pogueren sorgir durant el procés de constitució de les borses, es constituirà una comissió tècnica els membres de la qual seran designats per la directora general de la Societat. Afig que per a avaluar la memòria i realitzar l’entrevista previstes en la base novena, es constituirà una comissió de valoració els membres de la qual seran designats per la directora general de la Societat i en la qual exercirà la presidència. La designació dels membres d’ambdues comissions s’efectuarà atenent criteris d’imparcialitat, professionalitat i paritat, en nombre imparell i no inferior a tres titulars amb els seus respectius suplents, inclosa la presidència. La composició es farà pública en el web de la CVMC.
Per això, resolc:

Primer

Nomenar les persones membres de la Comissió de Valoració següents:

TITULARS
Presidenta: Empar Marco Estellés
Vocal: César Martí Fernández
Secretària: Carolina Marín González

SUPLENTS
Presidenta: Remei Blasco Cháfer
Vocal: José Manuel García Duarte
Secretari: Ferran Bargues Estellés

Segon

Nomenar les persones membres de la Comissió Tècnica següents:

TITULARS
President: Ferran Bargues Estellés
Vocal: Maite Monar Van Vliet
Secretària: Pilar Duet Redón

SUPLENTS
Presidenta: Mª Carmen Serra Martínez
Vocal: José Francisco Soler Almudéver
Secretària: Immaculada Ródenas Marco

Burjassot, 17 d’agost de 2017.
La directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés.

Pots estar interessat

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)
Selecció de Personal
270 views
Selecció de Personal
270 views

Resolució publicació puntuació definitiva i persones candidates borsa SAMC de la categoria Gestor/a de continguts (tretzé requeriment)

Comunicació CVMC - ag. 02, 2023

Publicació de la puntuació definitiva de la borsa de Gestor/a de continguts i de la llista de persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023
Projectes
205 views
Projectes
205 views

Resolució de la crida específica per a l’adquisició de drets i participació en llargmetratges de ficció i animació 2023

Comunicació CVMC - jul. 28, 2023

L'SAMC publica els llargmetratges preseleccionats després de l’avaluació dels projectes presentats a la crida 2023

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)
Selecció de Personal
204 views
Selecció de Personal
204 views

Resolució publicació de la puntuació provisional de la borsa de Gestor/a de continguts de l’SAMC (tretze requeriment)

Comunicació CVMC - jul. 25, 2023

Publicacio de la puntuació provisional de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada de la borsa de Gestor/a de continguts. S'obre un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquesta resolució, per presentar al·legacions

Més d'aquesta categoria