Comissió de seguiment del Llibre d’Estil

Què és?

El Llibre d’estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació és un element fonamental per als professionals que han d’elaborar els continguts tant informatius com d’entreteniment que s’emeten per qualsevol mitjà de la plataforma.

Per tal d’harmonitzar la necessària autonomia professional amb la prestació del servei públic, el Llibre d’estil de la CVMC estableix tot un conjunt de pautes d’acció comunicativa i informativa per a tots els continguts produïts i difosos per À Punt Mèdia. Juntament amb aquesta referència bàsica, la Corporació ha aprovat la Carta de Valors per a la programació infantil i juvenil i El Codi de conducta sobre activitat comercial i publicitària. Ambdós textos amplien i desenvolupen les consideracions que el Llibre d’estil conté sobre aquests àmbits. Aquests documents contenen pautes adequades –susceptibles en tot moment de propostes d’ampliació i millora– per a l’assumpció de pràctiques ètiques i eficaces per part dels nostres mitjans.

Les directrius que conté el Llibre d’estil materialitzen el pla d’actuació editorial i serveixen per a orientar l’acció professional en la CVMC i l’SAMC. En el procés d’actualització d’aquestes eines de concreció editorial cal una interlocució col·laborativa amb diverses entitats i agents social. En aquest sentit, els procediments establerts són instruments vius i oberts, sotmesos a l’anàlisi i la revisió que emanen de les pròpies pràctiques professionals.

Funcions

Per tal de facilitar aquesta tasca i alhora vetlar per la qualitat dels continguts emesos, el Consell Rector aprova la constitució d’una Comissió de seguiment del Llibre d’Estil amb les funcions següents:

a) Proposta d’actualització i adequació dels continguts del Llibre d’estil.

b) Elaboració dels procediments per a facilitar el compliment del Llibre d’Estil i la resolució de conflictes en aquest àmbit.

c) Atenció i resposta a les queixes i suggeriments que el Consell de la Ciutadania i el Consell de l’Audiovisual puguen fer sobre el compliment del Llibre d’estil .

d) Qualsevol altra que li puga encomanar el consell Rector.

Composició

1) El president del Consell Rector o persona en qui delegue
2) Un representant del Consell Rector elegit entre els seus membres.
3) La directora general o persona en qui delegue.
4) Una persona de la Unitat d’Estil de l’SAMC.
5) Una persona del Consell d’Informatius.
6) Una persona de l’àrea de Programes.

Suggeriments

La Comissió de seguiment del Llibre d’Estil té entre les seues funcions l’atenció i resposta als suggeriments que es puguen fer sobre el Llibre d’Estil.

Mitjançant el formulari següent es poden fer arribar suggeriments i/o propostes a la Comissió

    Accepte la política de privacitat