Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal), l’informem que les dades personals obtingudes del nostre web formen part de fitxers sota la responsabilitat de la CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ (d’ara endavant la CVMC), i són tractades amb les finalitats següents:

  • Contacte: atendre i respondre les sol·licituds d’informació que ens arriben a través del lloc web.

  • Selecció de personal: gestionar les resolucions de convocatòria oficial per a la borsa de treball de la CVMC.

La CVMC només usarà la informació de caràcter personal en virtut d’aquesta política de privacitat i, amb caràcter general, sol·licitarà el consentiment de l’usuari per a utilitzar la informació amb altres propòsits o en contextos diferents dels del formulari d’accés a la borsa de treball.

Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició s’exerciran i gestionaran a través del correu electrònic dretsarco@cvmc.es

CONDICIONS D’ÚS

  • Raó social: CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

  • CIF: Q4601414H

  • Domicili: Ctra. del polígon d’accés a Ademús, s/n, 46100, Burjassot, València

  • Correu electrònic: contacte@cvmc.es

  • Telèfon: 963 86 87 04

ÚS DEL WEB

El web www.cvmc.es proporciona l’accés a una diversitat d’informacions i serveis (d’ara endavant els continguts) que pertanyen a la CVMC. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web. Aquesta responsabilitat abasta els registres necessaris per a accedir a serveis i continguts determinats. En aquests registres l’usuari serà el responsable d’aportar informació verídica i lícita.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la CVMC ofereix a través del seu web i a no emprar-los per a: (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’orde públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornografia, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la CVMC, dels seus proveïdors o de terceres persones a través de la la introducció o difusió de virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar aquests danys; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, emprar els comptes de correu electrònic d’uns altres usuaris i modificar o manipular els missatges. Cal observar que aquesta llista no és exhaustiva i que l’obligació del compliment de la instrucció de l’ens pot afectar altres contextos legals.

La CVMC es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes o pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l’orde o la seguretat pública o que, al seu parer, no resulten convenients per a la publicació perquè no s’adeqüen a l’objectiu de l’ens. En qualsevol cas, la CVMC, com a administradora del web, actuarà diligentment tan bon punt tinga coneixement d’actes comesos contra les presents condicions d’ús o la seua política de privacitat.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Els llocs web enllaçats no estan controlats per la CVMC i, per tant, no es fa responsable dels continguts de cap lloc enllaçat ni de cap enllaç que es trobe en qualsevol lloc web enllaçat, ni tampoc de cap canvi o actualització d’aquests llocs webs (tret d’allò estipulat en la clàusula 5). La CVMC només proporciona aquests enllaços per a facilitar la navegació de l’usuari, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc web per part de la CVMC.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La CVMC, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements que hi conté (imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i l’ús, etc.), que són tots titularitat de la CVMC o bé dels seus llicenciadors. En virtut d’allò que preveuen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, del Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents pel que fa a la matèria, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o d’una part dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol tipus de suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia de la CVMC.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de la CVMC. Tots els continguts publicats en el lloc web i especialment els dissenys, textos, imatges, vídeos gràfics, logotips, icones, botons, així com els noms comercials, les marques o dibuixos i qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan sotmesos als drets de la propietat intel·lectual i industrial de la CVMC. En cap circumstància s’entendrà que es concedeix cap llicència o que hi ha una renúncia, transmissió, cessió total o parcial dels drets esmentats anteriorment, ni que es confereix cap dret ni expectativa de dret i, especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa de la CVMC.

La CVMC té l’autorització per a la publicació en el seu web de les imatges, textos i logotips dels clients.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

La CVMC es farà càrrec dels danys i perjuís que l’usuari puga sofrir com a conseqüència de la utilització del web quan aquests danys siguen directament imputables a una actuació incorrecta de l’ens, i si s’ha demostrat que no ha complit les exigències i requisits legals establits. És responsabilitat de l’usuari prendre totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement els riscos de la navegació oberta per internet i evitar així danys en els seus equips, la pèrdua de dades o el robatori d’informació confidencial.

La CVMC no es fa responsable dels perjuís que es puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o de desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest lloc web o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a la CVMC, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o de la navegació a través del web. Tampoc són responsabilitat de l’ens els retards o els bloquejos en l’ús del web a causa de deficiències o de sobrecàrregues d’internet o d’altres sistemes, ni de la impossibilitat de prestar el servei o de permetre l’accés per causes no imputables a la CVMC i provocades per l’usuari, tercers, o per supòsits de força major.

La CVMC no serà responsable si no té coneixement efectiu que la inactivitat o la informació a la qual remet o recomana mitjançant els seus enllaços és il·lícita o lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’una indemnització i, si en té, actuarà amb diligència per a suprimir o inutilitzar l’enllaç o la informació inadequats.

JURISDICCIÓ i LLEIS APLICABLES

La llei aplicable a aquest contracte serà la llei espanyola. Per a les controvèrsies que pogueren sorgir en el contracte, les parts, amb la renúncia del seu propi fur, se sotmetran expressament als jutjats i tribunals de València.

GENERALITATS

La CVMC perseguirà l’incompliment de les condicions presents, així com qualsevol utilització indeguda del web, i durà a terme totes les accions legals que li pogueren correspondre per dret.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aquestes condicions d’ús podran ser revisades per a adequar-se als possibles canvis en la legislació vigent, per a actualitzar els procediments de recollida i d’ús de la informació, o per a adaptar-se a l’aparició o desaparició de serveis.

Els possibles canvis seran vigents a partir de la publicació en el web, per la qual cosa és important que l’usuari revise regularment les condicions d’ús per tal d’estar informat sobre les modificacions que hi puga haver.