Informació d’àmbit corporatiu

Estructura i organització de la CVMC i de l’SAMC

Govern i Direcció

REGISTRE D'OBSEQUIS REBUTS

Informes i indicadors de qualitat

MEMÒRIA ANUAL D'ACTIVITATS, PROGRAMACIÓNS, SERVEIS I EMISSIONS DE LA CVMC

La memòria anual és una eina de consulta que ofereix les dades més destacades de les activitats, programacions, serveis i emissions realitzades  per la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.

Memòria anual 2021

Memòria anual 2020

Memòria anual 2019

Memòria anual 2018

Memòria anual 2017

MEMÒRIA SOSTENIBILITAT DE LA CVMC

Memoria de Sostenibilitat del Grup CVMC (Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, societat dominant i la Societat Anónima de Mijans de Comunicació com a societat depenent. La periodicitat de publicació d’aquest informe serà anual

Memòria sostenibilitat 2021

Registre d’Activitats de Tractament en materia de protecció de dades